استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلامانع است

زیست شناسی وازمایشگاه 1 ( سال دوم )

فصل اول : مولکولهای زیستی

1- کدام یک با تاثیر آنزیمهای مترشحه از سلول های دستگاه گوارش به واحدهای یکسانی تبدیل می شوند ؟ ( 83 )

1- گلیکوژن                       2- ساکارز                                  3- سلولز                                 4- لاکتوز

2- علت مایع بودن روغن ذرت چیست ؟ (83 )

1- آب گریز بودن آن است                                                              2- ساختار تری گلیسریدی آن است       

 3- حداکثر تعداد هیدروژن را دارد                                                  4- وجود خمیدگی در اسیدهای چرب آن است

3- همه ی ............................ پروتئینی هستند .  ( 84 )                                                                                               

1- آنزیمها                         2- آنتی ژن ها                              3- میکروتوبول ها                       4- هورمون ها

4- واحد های سازنده کدام » می تواند با سایرین تفاوت اساسی داشته باشد ؟  ( 85   )                                                    

1- آنتی ژن                        2- پرفورین                                  3- اینترفرون                           4- گیرنده ی آنتی ژنی

5- کدام پلیمر محسوب می شود ؟  ( 86 )

1- آلبومین                             2- کلسترول                                  3- استروژن                               4- لاکتوز

6- از هیدرولیز کامل کدام » مونوساکارید حاصل می شود ؟  ( 86 )

1- کوتین                              2- کیتین                                         3- کراتین                                   4- لسیتین

 

فصل دوم : سفری به درون سلول

1- در لوله گوارش نوزاد انسان » کدام ماده به روش آندوسیتوز جذب می شود ؟ ( 82 )

1- اسید گلوتامیک                   2- ویتامین آ                                      3- گلاکتوز                                4- گاما گلوبین

2- آنتروزوئید کدام وسیله ی حرکتی ندارد ؟ ( 82 )

1- دارواش                            2- دم اسب                                       3- خزه                                    4- سرخس

3- در انسان شبکه آندوپلاسمی صاف در کدام مورد کمترین نقش را دارد ؟ ( 82 )

1- آزاد شدن قند از کبد                                                         2- تولید گلیکوپروتئین های ترشحی

3- تولید کلسترول غشای سلول                                          4- ناپدید شدن صفحه ی هنسن

4- کدام فاقد » تاژک یا مژک است ؟ ( 83 )

1- اوگلنا                             2- آنتروزوئید لوبیا                          3- گامت کلامیدوموناس                 4- پارامسی

5- درون کدام » ریبوزوم یافت نمی شود ؟( 84 )

1- هسته                              2- میتوکندری                                3- کلروپلاست                           4- شبکه ی آندوپلاسمی

6- شبکه ی آندو پلاسمی صاف در انسان » در کدام مورد نقش ندارد ؟( 85 )

1- انقباض ماهیچه                  2- تجزیه ی گلیکوژن کبد                  3- ساخت انسولین                 4- ساخت استروژن

7- عامل مولد کدام بیماری » فاقد غشاهای درونی است ؟ ( 85 )

1- مالاریا                            2- توکسوپلاسموز                           3- برفک دهان                              4- ذات الریه

8- هسته در ساختار کدام وجود دارد ؟ ( 86 )

1- تریکودینا                         2- اسپیریلیوم                                 3- تراکئید کاج                              4- اسکلرانشیم هلو

9- اندازه ی ریبوزوم کدام » از سایرین بزرگتر است ؟( 86 )

1- استرومای کلروپلاست کاج                                                          2- ماتریکس میتوکندری خرگوش

3- شبکه ی آندو پلاسمی زبر کبد موش                                           4- سیتوسل کلستریدیوم بوتولینوم

10- محل تولید وفعالیت .................... » در سیتوپلاسم سلول انسان است ( 87 )

1- نوکلئوزوم                        2- کاتالاز                                     3- لیزوزیم                                  4- سور فاکتانت

 

فصل سوم : سازمان بندی سلول ها

1- در کدام یک بافت آبکش فاقد سلولهای همراه است ؟ ( 82 )

1- گندم                             2- گل سرخ                                    3- سیکاس                                  4- سنبل زینتی

2- سورفاکتانت از سلولهای ....................... ترشح می شود. ( 82 )

1- مکعبی                           2- استوانه ای                              3- سنگفرشی چند لایه                    4- سنگفرشی یک لایه

3- کدام در بازدانگان وجود ندارد ؟ ( 83 )

1- تراکئید                          2- اسکلرئید                                      3- کلانشیم                                  4- عناصر آوندی

4- در ساقه ی کدام گیاه » آندودرم به اپیدرم نزدیکتر است ؟ (83 )

1- لاله                              2- اقاقیا                                            3- شب بو                                     4- نعنا

5- کدام بافت زنده در استحکام گیاه بیشتر نقش دارد ؟( 84 )

1- عناصر چوبی                   2- کلرانشیم                                        3- کلانشیم                               4- اسکلرئید

6- در انسان » سلولهایی که در ایمنی فعال نقش دارند » از کدام بافت اصلی منشاء گرفته اند . ( 85 )

1- پیوندی                          2- پوششی                                          3- ماهیچه ای                            4- عصبی

7- در ساختار اصلی کدام » سلولهای ماهیچه ای دوکی شکل وجود ندارد ؟ ( 85 )

1- میزنای                           2- میوکارد                                             3- روده                                      4- کاردیا

8- کدام سلول زنده » می تواند فاقد اندامک باشد ؟ ( 85 )

1- آبکش                            2- همراه                                             3- پارانشیم                                4- اپیدرم

9- سلولهای ................ و ....................... به یک نوع بافت اصلی گیاه تعلق دارند . ( 85 )

1- پارانشیم تار کشنده                                                               2- نگهبان روزنه پارانشیم

3- کلانشیم ترشح کننده ی کوتین                                                 4- تار کشنده ترشح کننده ی کوتین

10- کدام » در انواع سلول های هدایت کننده ی شیره های گیاهی » وجود دارد ( 86 )

1- هسته                           2- سیتوپلاسم                             3- دیواره ی سلولی                    4- غشای پلاسمایی

11- در انسان موسین توسط کدام بافت پوششی ترشح نمی شود ؟( 86 )

1- سنگفرشی مرکب             2- استوانه ای ساده                                   3- مژه دار                               4- مکعبی ساده

12- ضخامت دیواره ی نخستین در سلول کدام بافت » یکنواخت نیست ؟( 87 )

1- فیبر                             2- اسکلریید                                            3- کلانشیم                              4- کلرانشیم

 

 فصل چهارم : تغذیه وگوارش

1- در باره جذب و ورود مواد از لوله گوارش انسان به جریان خون کدام جمله صحیح است ؟ ( 83 )

1- ترکیبات معدنی منحصرا از طریق انتشار وارد مویرگ می شوند .

2- ویتامین سی  از طریق انتشار وارد مویرگ لنفی می شود .

3- برای جذب همه ی آمینواسیدها  وجود سدیم ضروری است .

4- آمینواسیدهای حاصل از هیدرولیز آمیلاز  وارد مویرگ های خونی روده می شوند .

2- گاسترین ابتدا به کدام می ریزد ؟ ( 84 )

1- خون دیواره ی روده                                                               2- خون دیواره ی معده

3- معده در مجاورت پیلور                                                           4- معده در مجاورت کاردیا

3- کدام جمله نادرست است . ( 84 )

1- صفرا چربیها را به اسید چرب وگلیسرول تبدیل می کند .

2- پروتئازهای شیرهی لوزالمعده در پانکراس غیر فعال هستند .

3- از غده های دیواره ی روده بزرگ انسان کمی پتاسیم ترشح می شود .

4- در دستگاه گوارش فیل گلوکز از روده ی کور وروده ی بزرگ جذب خون می شود .

4- کدام از ترشحات دیواره ی روده ی بزرگ است ؟ ( 84 )

1- موسین                         2- سکرتین                             3- پپسین                     4- کیمو تریپسین

5- در دیواره ی لوله ی گوارش انسان » بین لایه های مخاطی وماهیچه ای حلقوی » کدام بافت  ( بافت ها ) قرار دارد . (85)

1- ماهیچه ی طولی                                                                2- پوششی با آستر پیوندی             

 3 - پیوندی با رگ های خونی فراوان                                          4- پیوندی وماهیچه ای طولی

6- کدام عبارت » صحیح نمی باشد ؟ ( 86 )

1- ماهیچه ی دیواره ی روده انسان از نوع صاف است .                      2- پستانداران گیاهخوار » عموما روده ی بسیار طویلی دارند .

3- نقش روده » در همه ی جانوران » جذب همه ی مواد غذایی است      4- نقش روده در ملخ » فشرده تر کردن مواد غذایی است .

7- کدام بخش معده ی گاو به دم نزدیکتر است ؟ ( 87 )

1- هزارلا                         2- نگاری                              3- سیرابی                       4- شیردان

8- در معده ی انسان » غدد مجاور پیلور » توانایی ...................... را ندارند ( 87 )

1- ترشح گاسترین              2- تولید پپسینوژن                    3- سنتز اسید کلریدریک          4- تحریک سلول های حاشیه ای

 

                                                  موفق باشید : زیست شناسی تربت حیدریه                                                               

                                                   http://biologytorbat.blogfa.com

 برای دریافت بقیه سوالات روی عبارت ادامه کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد جباری در سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 22:18 |
افسردگی بیماری بسیار شایع عصر ماست. و در تمامی جهان روندی فزاینده دارد. این در حالی است كه حدود نیمی از مبتلایان به افسردگی یا از بیماری خود بی خبرند یا بیماری آنها چیزی دیگر تشخیص داده شده است.

افسردگی یك بیماری اختصاصی نیست بلكه در تماما سنین و همه نژادها، هم در زنان و هم در مردان ظاهر می شود. افسردگی بیماری ساده ای نیست بلكه انواع گوناگون دارد به طوری كه در بعضی افراد به صورت هایی ظاهر می شود كه ما عموماً آنها را افسردگی نمی شناسیم. افسردگی پس از آنكه درمان شد غالباً باز می گردد.

افسردگی مسائل گوناگونی به همراه دارد. غیراز مسائل پزشكی و اندوه كه بسیار شایع است، فرد مبتلا به افسردگی خود را در كارها مورد تبعیض و از نظر اجتماعی مطرود و حتی منفور خانواده خودش می بیند. گاهی انزوای همراه افسردگی، بیمارانی را كه وضعی درمان پذیر دارند به دوری از مردم یا به سوی مرگ سوق می دهد. درباره افسردگی خبرهای خوشی نیز وجود دارد:بیشتر انواع افسردگی قابل درمان اند.

 Depression كه غالباً افسردگی بالینی، اختلالات خلق و خوی یا اختلالات عاطفی نامیده می شود، بیمار را دچار آشفتگی اندیشه، آشفتگی عاطفی، تغییر رفتار و بیماری های جسمانی می كند.

افسردگی بالینی، از دیدگاه عملكردهای اجتماعی بیش از دیگر بیماری های مزمن، بیمار را ناتوان می كند. افسردگی كبیر بیش از بیماری های مزمن  ششی، التهاب مفصل و دیابت ، ناتوان كننده است. افسردگی یك نشانگان (Syndrom) یعنی مجموعه ای از علامات مرضی(Symptoms) مختلف است.

املاك های تشخیص افسردگی عبارت اند از:

1- افسرده بودن خلق و خوی در بیشتر روزها، تقریباً هر روز.

2- كاهش آشكار علاقه یا میل به هر نوع فعالیت در زندگی.

3- كاهش یا افزایش قابل توجه وزن بر اثر كاهش یا افزایش اشتهای غذا خوردن.

4- بی خوابی یا پرخوابی در غالب شب ها.

5- افزایش یا كاهش اعمال روانی حركتی یا فعالیت های ذهنی.

6- خستگی یا كاهش انرژی.

7- احساس بی ارزشی یا گناهكار بودن.

8- كاهش توان اندیشیدن یا تمركز ذهن و تصمیم گیری.

9- اندیشیدن به مرگ ( نه ترسیدن از آن) و به خودكشی، بدون داشتن طرحی برای آن ، یا اقدام به خودكشی با طرحی از پیش ریخته.

داشتن حداقل پنج علامت یاد شده برای ابتلا به افسردگی كبیر كافی است. ولی علامات مرضی یك و دو باید جزء آن علامت باشند. افسردگی نمی تواند واكنش معمولی مرگ یك عزیز باشد. همه افراد مبتلا به افسردگی تمام علامات مرضی این بیماری را ندارند و شدت علامات مرضی در افراد مختلف متفاوت است.

انواع افسردگی

افسردگی اقسام گوناگون دارد، شایع ترین آن افسردگی كبیر است كه فرد مبتلا به آن گاهی شاد و خوشدل و موقتاً فعال می شود. نوعی از افسردگی كبیر به افسردگی مالیخولیایی موسوم است كه بیمار هیچ گاه از چیزی دلخوش نمی شود  در حدود 15 درصد مبتلایان به افسردگی كبیر دچار افسردگی اوهام اند كه معمولاً با خلق و خوی اندوهگین همراه است. مثلاً خود را گناهكار و غیر قابل بخشش تصور می كنند. در حدود 15 در صد مبتلایان به افسردگی كبیر نیز دچار روان پریشی می شوند.

نوع دیگری از افسردگی وجود دارد به نام "افسردگی غیرمعمول" كه بر خلاف اسمش شایع است. علامات مرضی آن عكس علامات مرضی افسردگی معمولی است كه مبتلایان كم می خوابند و كم می خورند. مبتلایان به افسردگی غیر معمول زیاد می خوابند و زیاد می خورند و به سرعت اضافه وزن پیدا می كنند. به قول یكی از متخصصان برجسته بیماری افسردگی ( دونالد كلاین)، افسردگی غیر معمول، "مزمن" است نه" دوره ای" ؛ از بلوغ آغاز می شود و بیماران نسبت به همه امور كم توجه اند.

نوع دیگرافسردگی، روان رنجوری است كه عموماً حدود دو سال طول می كشد و علامات مرضی آن خفیف تر از افسردگی كبیر است ولی همواره احساس ناراحتی می كنند.

شیوع افسردگی در قرن بیستم به خصوص بعد از دو جنگ جهانی بیشتر شده است، علت آن را مصرف دارو و الكل، افزایش استرس و كاهش اشتغال گفته اند ؛ علت دیگر افزایش افسردگی تغییرات اساسی اجتماعی است. گروهی از روان شناسان بر این باورند كه جامعه كنونی، كانونی ناسالم در درون افراد به وجود آورده و آنها را بیش از اندازه به رضایت خاطر و شكست های شخصی وابسته كرده است.

آنچه گفته شد جنبه نظری دارد ولی بعضی از پژوهشگران درباره جنبه علمی علت ها اظهار نظر كرده اند. بر اساس پژوهش های آنها، تلویزیون " منشاء عمده افسردگی است"Paul Kottl روان پزشك مركز پزشكی پنسیلوانیا كشف كرده است كه " ارتباط تنگانگی بین دسترسی مداوم كودكان به تلویزیون و افسردگی كبیر در 24 سالگی وجود دارد."Kottl می نویسد:

" اثرات اجتماعی برنامه های چند ساعته تلویزیونی، باید از دلایل شروع زودرس افسردگی كبیر در نوجوانان به حساب آید، هزاران ساعت تماشای تلویزیون، كودكان ما را در معرض خشونت های ابلهانه مكرر قرار می دهد و آنها را هر چه بیشتر از تماس های اجتماعی با همسالان و خانواده دور می كند."

افسردگی كبیر بیشتر در دهه های سوم و چهارم زندگی ظاهر می گردد و در غالب افراد بین شش ماه تا یك سال، حتی بدون درمان رفع می شود ؛ ولی اگر درمان شود بعد از چند هفته از بین می رود. بازگشت افسردگی در بیش از نیمی از افراد ظرف دو سال بعد از رویداد نخستین رخ می دهد. خطر افسردگی با تعداد بازگشت ها افزایش می یابد. بدین معنی كه بعد از دو بازگشت، هفتاد در صد و بعد از سه بازگشت به نود درصد می رسد.

عوامل زیر خطر بازگشت افسردگی را افزایش می دهند:

اگر نخستین افسردگی پیش از بیست سالگی رخ داده باشد و سابقه خانوادگی موجود باشد؛

اگرنخستین افسردگی شدید باشد و دیر به درمان اقدام شده باشد؛

اگر بیماری روانی دیگری نیز وجود داشته باشد؛

اگر فرد نسبت به استرس ها یا دیگر عوامل اجتماعی آسیب پذیرتر باشد.

اگر فرد از افسردگی قبلی كاملاً  بهبود نیافته باشد؛

اگر افسردگی در اواخر عمر رخ داده باشد.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 19:58 |

بیماری آلزایمر ، بوسیله از دست رفتن پیشرونده حافظه کوتاه مدت و به دنبال آن از بین رفتن عملکرد اشخاص و مرگ در میان سالی مشخص می‌شود. تغییرات اولیه بیماری آلزایمر شامل از بین رفتن قشر مخ است.

دید کلی

بیماری آلزایمر 2 تا 5 درصد اشخاص مسن را دربر می‌گیرد و گاهی هم بر اشخاص جوانتر حمله می‌کند. به نظر می‌رسد که بیماری آلزایمر در اثر فاسد شدن سلولهای منطقه هیپو کامپ که معمولا مقدار زیادی استیل کولین تولید می‌کنند بوجود می‌آید. سلولهای مغزی یا نرونهایی که آسیب دیده‌اند پلاکهایی جمع می‌کنند و به تعداد زیادی می‌میرند. منطقه آسیب دیده مغز و استیل کولین در تشکیل خاطرات جدید وارد عمل می‌شوند به همین دلیل یکی از نشانه‌های اصلی بیماری آلزایمر عدم توانایی در تحکیم یک یادگیری تازه (مثل یادآوری آدرس تازه) و دشواری در جهت‌یابی است. اما خاطرات رویدادهای دور معمولا کمتر آسیب می‌بینند.تصویر

علت بیماری

تقریبا 10 درصد افراد بالای 60 سال ، زوال عقل دارند و حدود نیمی عقل دارند از آنها مبتلا به آلزایمر می‌باشند. آلزایمر نوعی بیماری ناهمگن از نظر ژنتیکی است که در تمام نژادها دیده می‌شود. 5 درصد بیماران دچار بیماری خانوادگی با تظاهر زود هنگام ، 15 - 25 درصد دچار بیماری خانوادگی با تظاهر دیررس ، 75 درصد مبتلا به بیماری تک گیر می‌باشند. 10 درصد موارد آلزایمر خانوادگی ، توارث اتوزومی غالب و بقیه چند عاملی را نشان می‌دهند.

مهمترین یافته‌های شناختی بیماری آلزایمر ، رسوب دو پروتئین رشته‌ای پپتید بتاآمیلویید تاو در مغز می‌باشند. پپتید بتاآمیلویید که از پروتئین رمز گردانی شده توسط یکی از ژنهای مستعد کننده به بیماری آلزایمر خانوادگی بوجود می‌آید، در پلاکهای آمیلویید یا پیری در فضای خارج سلولی مخ مبتلایان به آلزایمر یافت می‌شود. پلاکهای آمیلویید ، حاوی پروتئینهای دیگر علاوه بر بتاآمیلویید می‌باشند. از جمله آپولیپو پروتئین E که این هم توسط نوعی ژن مستعد کننده به آلزایمر (APOE) رمز گردانی می‌شود.

اشکال هیپر فسفریله پروتئین تاو (Tau) ، کلافهای نورو فیبریلاری را تشکیل می‌دهند که برخلاف پلاکهای آمیلویید در داخل نورونهای آلزایمر یافت می‌شوند. تاو یک پروتئین مرتبط با میکرو توبولهاست که بطور وافری در نورونهای مغز بروز می‌یابد. این پروتئین ، تجمع و پایداری میکروتوبولها را که بر اثر فسفوریلاسیون کاهش می‌یابد، تقویت می‌کند. تشکیل کلافه‌های و نورو فیبریلازی تاو ظاهرا یکی از علل استحاله نورونی در بیماری آلزایمر است.

علائم بیماری

در اکثر موارد ، بیماری آلزایمر در اشخاص مسن و در فاصله زمانی 8 تا 20 سال به تدریج رشد می‌کند. قربانی این بیماری ، ابتدا افت حافظه پیدا می‌کند و اغلب گم شدن حتی در خانه خود بیمار نیز پیش می‌آید. به مرور زمان ، بیمار جهت‌یابی خود را به شدت از دست می‌دهد، اشخاص و حتی اعضای خانواده خود را نمی‌شناسد، هیجانهای کودکانه نشان می‌دهد و از عهده نظافت خود و لباس پوشیدن بر نمی‌آید.

پیشگیری مقدم بر درمان

سالمندانی که از بیماری آلزایمر یا از اختلالهای حافظه‌ای سبک رنج می‌برند، می‌توانند عادات خود را انطباق دهند. همه ما ، پیر و جوان می‌توانیم یک دفترچه یادداشت و یک مداد در جیب خود یا در کنار تلفن داشته باشیم و پیامهای خود را خیلی راحت در آن بنویسیم. ما حتی می‌توانیم یک تقویم به همراه داشته باشیم و رویدادهای پیش‌بینی شده ، حتی کارهای روزمره را در آن بنویسیم.

اشخاصی که از افت حافظه رنج می‌برند، می‌توانند روی روزهایی که سپری می‌شود خط بکشند. می‌توانند از داروهایی استفاده کنند که مقدار آنها برای هر روز از هفته و ماه مشخص شده است. برقراری نظم روزانه و کمک گرفتن از وسایل کمک حافظه بسیاری از سالمندانی را که توانایی تشکیل خاطرات تازه را ندارند از دشواریهای حاد نجات دهد.تصویر

درمان‌

 • اگر یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ دچار این‌ بیماری‌ است‌، حالت‌ خصومت‌ آنها را به‌ خود نگیرید. محیط‌ خانه‌ را طوری‌ تغییر دهید که‌ فرد بیمار دچار آسیب‌ بدنی‌ نشود.

 • اگر مراقبت‌ از یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ که‌ دچار این‌ بیماری‌ است‌ را به‌ عهده‌ دارید، از دیگران‌ درخواست‌ کمک‌ کنید تا بتوانید به‌ خود استراحت‌ دهید. از اینکه‌ نیاز به‌ استراحت‌ و فراغت‌ دارید احساس‌ گناه‌ نکنید حتی‌ اگر بیمار از این‌ مسأله‌ احساس‌ رضایت‌ نداشته‌ باشد.

 • اگر گروه‌ حمایتی‌ برای‌ خانواده‌ بیماران‌ آلزایمر وجود دارد به‌ آن‌ بپیوندید و اگر وجود ندارد به‌ ایجاد آن‌ اهتمام‌ ورزید.

 • افراد مراقبت‌کننده‌ از بیمار می‌توانند برخی‌ از مشکلات‌ بیمار را با اجرای‌ بعضی‌ کارها کاهش‌ دهند. مانند تکرار ، برای‌ بیمارانی‌ که‌ مشکلی‌ در حافظه‌ دارند شاید یادآوری‌ مکرر کمک‌کننده‌ باشد. و اطمینان‌دهی‌ که یک‌ گفتگوی‌ صمیمانه‌ مختصر و در عین‌ حال‌ قوی‌ می‌تواند بیمار مضطرب‌ یا آشفته‌ را آرام‌ کند. و منحرف‌ کردن‌ ذهن‌ بیمار ، که قدم‌ زدن‌ با بیمار می‌تواند در این‌ زمینه‌ کمک‌کننده‌ باشد.

داروها

خیلی‌ از داروهایی‌ که‌ برای‌ مشکلات‌ دیگر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند می‌توانند باعث‌ گیجی‌ یا خواب‌آلودگی‌ شوند. این‌ داروها را باید حتی‌الامکان‌ قطع‌ کرد. هم‌اکنون‌ داروهای‌ زیاد دیگری‌ تحت‌ بررسی‌ هستند. بعضی‌ از آنها برای‌ کنترل‌ علایم‌ آشفتگی‌ مفید هستند. داروهای‌ جدیدی‌ که‌ با نسخه‌ پزشک‌ تجویز می‌شوند ممکن‌ است‌ پیشرفت‌ بیماری‌ را در بعضی‌ از بیماران‌ به‌ تأخیر اندازد.

فعالیت و رژیم غذایی‌

تا حدی‌ که‌ امکان‌ دارد بیمار آلزایمری‌ باید فعالیت‌ خود را حفظ‌ کند. با پیشرفت‌ بیماری‌، نهایتا تمامی‌ فعالیتها نیاز به‌ نظارت‌ خواهند داشت‌.
رژیم‌ غذایی‌ عادی‌. نهایتاً بیمار برای‌ غذا خوردن‌ به‌ کمک‌ نیاز خواهد داشت‌.تصویر

آیا این بیماری حالت ارثی هم دارد؟

سن بالا ، سابقه خانوادگی ، جنس مونث بودن و سندرم داون ، مهمترین عوامل خطر ساز برای آلزایمر هستند. در جمعیتهای غربی ، خطر تجربی آلزایمر در سرتاسر عمر ، 5 درصد است. اگر بیماران ، خویشاوند درجه اولی داشته باشند که آلزایمر در او پس از 65 سالگی بروز کرده باشد، خطر نسبی ابتلای آنها 3 - 6 برابر ، افزایش می‌یابد. اگر بیماران خواهر یا برادری مبتلا به آلزایمر پیش از 60 سالگی و نیز یک والد مبتلا باشند، خطر نسبی آنها 7 - 9 برابر می‌شود.

آزمایش آپولیپوپروتئین A نوعی آزمایش تشخیصی کمکی است و نباید برای پیش بینی آلزایمر در بیماران بی‌علامت استفاده شود. مبتلایان به سندرم داون ، افزایش خطر ابتلا به آلزایمر را نشان می‌دهند. پس از 40 سالگی ، مبتلایان به سندرم داون ، همواره یافته‌های آسیب شناختی عصبی آلزایمر را دارند و تقریبا 50 درصد آنها ، دچار افت شناختی می‌شوند.
+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 19:48 |
بيماري پاركينسون parkinson’s disease
بيماری پارکينسون (Parkinson’s Disease یا PD) برای اولين بار توسط دانشمند بريتانيايی دکترجيمز پارکينسون (James Parkinson) در سال ۱۸۱۷ ميلادی توصيف شد او نام این بيماري را “فلج‌لرزان” ناميد كه امروزه آن را تحت عنوان بيماري پاركينسون مي‌شناسند.

بيماري پاركينسون يك بيماري دستگاه عصبي مركزي در بزرگسالان مسن تر كه مشخصه آن سفتي عضلاني پيشرونده تدريجي ، لرزش و از دست رفتن مهارت هاي حركتي است . اين اختلال هنگام رخ مي دهد كه نواحي خاصي از مغز توانايي خود در توليد دوپامين (يكي از ناقلين عصبي در مغز) را از دست مي دهند.

پاركينسون از جمله بيماريهاي مغز و اعصاب در سنين بعد از ‪ ۶۰‬سالگي است از هر ‪ ۱۰۰‬نفر بالاي ‪ ۶۰‬سال يك نفر به پاركينسون مبتلا مي‌شوند.البته اين بيماري گاه در افراد جوانتر هم ديده مي‌شود كه پنج تا ‪ ۱۰‬درصد بيماران را تشكيل مي‌دهند.

بعد از آلزايمر، پاركينسون شايع‌ترين بيماري مخرب اعصاب به حساب مي‌آيد پاركينسون بيماري مزمن و پيشرونده‌اي است كه در آن سلولهاي ترشح‌كننده دوپامين در جسم سياه در مغز مي‌ميرند و در فقدان دوپامين حركات بدن نامنظم مي شود.

پاركينسون بر اساس دو علامت يا بيشتر از چهار علامت اصلي بيماري مشخص مي شود. ارتعاش و لرزش دست و پا در حالت استراحت ، كندي حركات ، سختي و خشك شدن دست و پا و بدن و نداشتن تعادل اين چهار علامت اصلي را تشكيل مي‌دهند.

در مراحل اوليه بيماري، ارتعاش اندام ملايم و معمولا در يك طرف بدن وجود دارد و احتياجي نيز به درمان ندارد اما با پيشرفت بيماري فردي كه دست لرزان خود را در جيب يا پشت خود پنهان مي‌كند يا چيزي را براي كنترل ارتعاش مدام در دست مي‌گيرد، ديگر قادر به پنهان كردن لرزشهاي شديد اندام به ويژه به هنگامي كه مي‌خواهد تمركز بيشتري به خود دهد نيست.

لرزش معمولا بيش از هر محدوديتي تاثير منفي بر روان بيمار دارد. كم كم تكه كردن غذا ، لباس پوشيدن ، اصلاح و استحمام وقت زيادي از بيمار مي‌گيرد حركات بيمار مثل نشستن و برخاستن از صندلي و راه رفتن او اهسته مي‌شود و بيمار حالت قوز پيدا مي‌كند، صداي او يكنواخت و نگاه او خيره و بدون احساس مي‌شود.

پيشرفت پاركنيسون معمولا تدريجي است و سرعت آن از فردي به فرد ديگر فرق مي‌كند.

هدف از درمان بيماران با داروي ال‌دوپا، جلوگيري از ناتوان شدن و از كار افتادگي بيمار مبتلا است. اغلب اين بيماران نيازمند دريافت داروهاي اعصاب و روان نيز هستند.

در چنين روزي در سال ‪” ۱۸۶۳‬هوگو مونشتربرگ” روان شناس و فيلسوف آلماني الاصل آمريكايي، يكي از پيشگامان رفتار گرايي و يكي از بنيانگذاران طب كار و پزشكي صنعتي متولد شد.

او يكي از نخستين كساني است كه به تاثيرات فيزيكي و اجتماعي بر نيروي كار و مشكلات و خستگي كارگران توجه كرد.

تا پيش از ساخت داروي “ال -دوپا” در ‪ ،۱۹۶۸‬درمان بيماري پاركينسون از طريق جراحي پدانكولوومي انجام مي‌شد.

علايم شايع
لرزش ، به خصوص در حالت عدم حركت اندام
سفتي عضلاني و كندي حركت در كل بدن
راه رفتن نامتناسب به حالتي كه پاها به زمين كشيده مي شوند و فاصله پاها از هم بيشتر از حالت طبيعي است .
قامت خميده
از بين رفتن حالت چهره
تغييرات صدا؛ صدا ضعيف و بم مي شود.
اختلال بلع ، آبريزش دهان
توانايي ذهني تا مراحل پيشرفته بدون تغيير مي ماند و در مراحل پيشرفته به آهستگي كاهش مي يابد.
افسردگي ، عصبي بودن

این بیماری بر اساس چهار علامت مخصوص آن مشخص می شود:
• ارتعاش دست و پا در حالت استراحت (لرزش بیمار همزمان با ارتعاش دست و پا در حالت استراحت)
• آرام شدن حرکت (برادیکینسیا / Bradykinesia)
• سختی حرکت (و خشک شدن) دست و پا یا بدن
• تعادل بد (تعادل ضعیف)

در حالی که دو یا بیشتر از این علایم در بيمار دیده شود، مخصوصا ً وقتی که در یک سمت بیشتر از سمت دیگر پدیدار شود، تشخیص پارکینسن داده می شود مگر اینکه علایم دیگری همزمان وجود داشته باشد که بیماری دیگری را نمایان کند. بيمار ممکن است در اوایل، بیماری را با لرزش دست و پا یا با ضعیف شدن حرکت احساس کند و دریابد که انجام هر کاری بیشتر از حد معمول طول می کشد و یا اینکه سختی و خشک شدن حرکت دست و ضعف تعادل را تجربه می کند. اولین نشانی های پارکینسون مجموعه ای متفاوت از ارتعاش، برادیکنسیا، سفت شدن عضلات و تعادل ضعیف هستند. معمولا ً علایم پارکینسون ابتدا در یک سمت بدن پدیدار می شوند و با گذشت زمان به سمت دیگر هم راه پیدا می کنند.

تغییراتی در حالت صورت و چهره روی می دهد، از جمله ثابت شدن (fixation) حالت صورت (ظاهرا ً احساسات کمی بر چهره نمایان می شود) و یا حالت خیرگی چشم ( به دلیل کاهش پلک زدن). علاوه بر این ها، خشک شدن شانه یا لنگیدن پا در سمت تحت تاثیر قرارگرفته عوارض دیگر (عادی) این بیماری است. افراد مسن ممکن است نمایان شدن یک به یک این نشانه های پارکینسون را به تغییرات افزایش سن ربط بدهند، ارتعاش را به عنوان “لرزش” بدانند، برادیکنسیا را به “آرام شدن عادی” و سفت شدن عضلات را به “آرتروز” ربط بدهند. حالت قوز (stooped) این بیماری را هم خیلی از این افراد به سن یا پوکی استخوان (osteoporosis) ربط می دهند. هم بیماران مسن و هم بيماران جوان ممکن است بعد از بیش از یک سال که با این عوارض روبرو بوده اند برای تشخیص به پزشک مراجعه کنند.

از هر صد نفر بالای سن شصت سال یک نفر به پارکینسون مبتلا می شود، و معمولا ً این بیماری در حدود سن شصت سالگی آغار می شود. افراد جوانتر هم می توانند مبتلا به پارکینسون شوند. تخمین زده می شود که افراد جوان مبتلا به پارکینسون (مبتلا شده در سن چهل یا کمتر) ۵ تا ۱۰ درصد کل این بیماران را تشکیل می دهند.

ازدست دادن حس بويايي پيش نشانگر بيماري پاركينسون است
بروز اختلال در حس بويايي با ابتلا به بيماري پاركينسون مرتبط شناخته شده است. اكنون يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد از دست دادن حس بويايي اولين علايم باليني بيماري پاركينسون را از چندين سال قبل پيش بيني مي‌كند.

دكتر وبستر راس سرپرست اين تحقيق مي گويد غربالگري حس بويايي مي‌تواند به تشخيص زودهنگام بيماري پاركينسون قبل از ظهور علايم حركتي اين بيماري كمك كند.
راس از نظام مراقبتهاي بهداشتي هونولولو و همكارانش اطلاعات مربوط به يك آزمون استاندارد تشخيص بو مربوط به  ۲ هزار و  ۲۶۷ مرد ژاپني تبار را كه در يك تحقيق پيري شركت كرده بودند مورد ارزيابي قرار دادند.
تمام اين افراد در زمان شروع تحقيق فاقد زوال عقل يا علايم باليني پاركينسون بودند.
شركت‌كنندگان در اين تحقيق كه ميانگين سن آنان  ۸۰ سال بود مدت هشت تحت نظر قرار گرفتند.
طي اين مدت بررسي در  ۳۵ مرد بيماري پاركينسون تشخيص داده شد. ميانگين سرانه بروز اين بيماري  ۶/۲۴ مورد در هر  ۱۰ تن است. ميانگين زمان تشخيص اين بيماري چهار سال و ميانگين سن بيماران  ۸۳ سال است.
از در نظرگرفتن تاثير بالقوه سن در ابتلا به اين بيماري، ميزان سرانه ابتلا به پاركينسون براي كساني كه بالاترين امتياز تشخيص بو را داشتند  ۴/۸ در هر  ۱۰ هزار تن بدست آمد درحالي كه در كساني كه پايين‌ترين امتياز تشخيص بو را كسب كردند  ۵/۵۴ مورد در هر  ۱۰ هزار تن در سال بود.
مرداني كه كمترين قدرت بويايي را داشتند  ۲/۵ برابر كساني كه قويترين حس بويايي را داشتند به پاركينسون مبتلا شدند.
اين تحقيق نشان داد بروز اختلال در حس بويايي ابزار غربالگري مفيدي براي شناسايي افرادي است كه در مراحل بعدي عمر در معرض ابتلا به پاركينسون هستند.
اين تحقيق در صورت امكان توقف يا كند كردن پيشرفت بيماري اهميت زيادي خواهد داشت.
مشروح اين تحقيق در شماره ماه فوريه ۲۰۰۷ میلادی سالنامه نرولوژي منتشر شده است.

تست تشخیصی این بیماریدر حال حاضر تست خون یا بررسی های آزمایشگاهی دیگری برای تشخیص این بیماری در دسترس نیست. پزشکان گاهی بررسی نورولوژیک و اسکن مغز را برای اطمینان از عدم وجود بیماری های دیگر توصیه می کنند. تشخيص بيماري معمولاً مبتني بر معاينه فيزيكي است . بررسي هاي طبي براي رد ساير اختلالات ممكن است توصيه گردد.

پیشرفت بیماری پارکینسون

بعد از بیماری آلزایمر (Alzheimer)، بیماری پارکینسون معمولترین بیماری مخرب اعصاب (neurodegenerative) به حساب می آید. پارکینسون يک بیماری مزمن و همیشه در حال پیشرفت است. این بیماری نتیجه از بين رفتن یا ضعیف شدن و لطمه خوردن سلول های عصبی در مغز میانی (سوبستانتیا نیگرا – substantia nigra) است. این سلول های عصبی ماده ای به نام دوپامین، ترشح می کنند. دوپامین پیام های عصبی را از سوبستانتیا نیگرا (مغز میانی) به بخش دیگری از مغر به نام کارپوس استراتوم (corpus stratum)، می برد. این پیام ها به حرکت بدن تعادل می بخشند. وقتی سلول های ترشح کننده دوپامین در سوبستانتیا نیگرا (substantia nigra) می میرند، مراکز دیگر کنترل کننده حرکات بدن نامنظم کار می کنند.

این اختلال ها در مراکز کنترل بدن در مغز باعث به وجود آمدن علایم پارکینسون می شوند. اگر ۸۰% سلول های ترشح کننده دوپامین از بین بروند، علامتهای پارکینسون پدیدار می شوند. علایم پارکینسون در مراحل اوليه بيماری ملایم و بیشتر اوقات در یک سمت بدن دیده می شوند و گاه حتی احتیاج به درمان پزشکی ندارند. ارتعاش در حالت استراحت یک علامت ویژه بیماری پارکینسون است، که یکی از معمولترین علایم های پارکینسون به حساب می آید. ولی بعضی از مبتلایان پارکینسون هیچ وقت با این مشکل برخورد نمی کنند. بیماران ممکن است دست لرزان خود را در جیب یا پشت پنهان کنند یا چیزی را برای کنترل ارتعاش در دست نگه دارند. لرزش می تواند بیشتر از هر محدودیت جسمی دیگر اثر منفی روحی داشته باشد.

با مرور زمان علایم اوليه بدتر و وخیم تر می شوند. یک رعشه ملایم تبدیل به یک ارتعاش مزاحم و ملموس می شود. ممکن است تکه کردن غذا و استفاده از دست مرتعش به مرور زمان سخت تر شود. برادیکینسیا (آرام شدن حرکت) به مشکلی کاملا محسوس بدل می شود که محدود کننده ترین علامت و اثر پارکینسون است. آرام شدن حرکت می تواند مانع انجام عادات روزانه شود: لباس پوشیدن، ریش زدن و یا حمام کردن ممکن است وقت بسیار زیادی از روز را بگیرند. تحرک ضعیف می شود و مشکلاتی بوجود می آورد مانند نشستن و برخاستن از صندلی یا اتومبیل، و یا غلتيدن در رختخواب. راه رفتن آهسته تر می شود و بیمار حالت قوز پیدا می کند ( سر و شانه به طرف جلو تمایل پیدا می کند). صدای بیمار یک نواخت می شود. کمبود تعادل می تواند باعث افتادن بیمار شود. دست خط ریزتر (میکروگرافیا – micrographia) و ناخوانا می شود. حرکات غيرارادی مانند حرکت دست در حال پیاده روی کم می شود.

علایم پارکينسون معمولا ًدست یا پای یک طرف بدن اختصاص دارد ولی با مرور زمان به دست یا پای سالم همان طرف هم سرايت می کند. این علایم پیشرفت می کند تا سمت دیگر بدن را هم تحت تأثیر قرار دهد. معمولا ً این پیشرفت تدریجی است اما سرعت این پیشرفت از بیمار تا بیمار تفاوت دارد. مهم است که بیماران پارکینسون در حال پیشرفت علایم با پزشک خود صحبت و مشورت کنند تا پزشک بتواند درمان را برای بیمارش فراهم کند زیرا بدن هر بیمار به طور مختلف و متفاوت به داروهای گوناگون واکنش نشان می دهد. هدف از درمان برای بیماران از بین بردن علایم نیست بلکه تحت کنترل درآوردن عوارض است. اين امر می تواند به بیمار کمک کند تا مستقل عمل کند و یک کنترل مناسب برای این بیماری مزمن بوجود آورد. این بیماری از بین نخواهد رفت ولی کنترل عوارض آن می تواند تا حد زیادی جلوی ناتوان کردن و از کار افتادگی را بگیرد.

بیماران پارکینسون اغلب از اين موضوع که بيماری آنها همواره در حال پيشرفت است، آگاه هستند و اين موضوع می تواند باعث نگرانی شديد آنها شود. مبتلایان پارکینسون ممکن است بخواهند خود و مشکلات خود را بیش از حد نیاز تحت کنترل درآورند و خود را با ديگر افراد مبتلا مقایسه کنند. نگرانی در مورد پیشرفت بیماری و امکان ادامه کار هم غيرعادی نيست.

پیشگویی و تخمین زدن پیشرفت این بیماری در یک بیمار مشخص غیر ممکن است. سرعت پیشرفت و محدودیت های جسمی و روحی در بیماران مختلف متفاوت است. نوعی راهنمایی برای تشخیص پیشرفت این بیماری در بیماران مختلف بر اساس پیشروی بیماری از زمان تشخیص وجود دارد ولی این تنها در حد یک پیشنهاد است.

وقتی محدودیتهای جسمی پارکینسون به حدی برسد که کارهای روزمره سخت شوند، درمان علایم پارکینسون آغاز می شود.

علل
علت اين اختلال در اغلب موارد ناشناخته است . بعضي موارد آن ناشي از داروهايي نظير فنوتيازين ها؛ آسيب مغزي ؛ تومورها؛ آنسفاليت پس از آنفلوانزا؛ عفونت با ويروس هاي داراي رشد آهسته ؛ يا مسموميت با مونواكسيدكربن (احتمالاً) مي باشد.

ژن LRRK۲ شايع‌ترين علت ژنتيكي هر دو نوع خانوادگي و غيرقابل پيش‌بيني پاركينسون است.

محققين دانشگاه جان هاپكينز به پروتئيني دست يافته‌اند كه ممكن است بهترين هدف براي مبارزه با بيماري پاركينسون باشد.

پايگاه اينترنتي دانشگاه جان هاپكينز اعلام کرد ، طي سال گذشته (  ۲۰۰۷ میلادی )مشخص شد كه ژن مولد اين پروتئين كه LRRK۲ ناميده مي‌شود شايع‌ترين علت ژنتيكي هر دو نوع خانوادگي و غيرقابل پيش‌بيني پاركينسون است. با اين حال تاكنون كسي نمي‌دانست پروتئين مربوط به اين ژن چه كاري با سلول‌هاي مغزي انجام مي‌دهد و آيا مي‌توان آن را دستكاري كرد يا خير؟

بر همين اساس اكنون محققين دانشگاه جان هاپكينز متوجه شده‌اند كه پروتئين LRRK۲ بخشي از يك گروه از پروتئين‌هاست كه به نام كيناز شناخته مي‌شوند و مانند بقيه اعضاي اين خانواده به كنترل فعاليت‌هاي ساير پروتئين‌ها از طريق انتقال گروه‌هاي كوچكي به نام فسفات‌ها به داخل آنها كمك مي‌كنند. اين تحقيق همچنين نشان مي‌دهد كه دو نوع جهش مربوط به پاركينسون در اين ژن باعث افزايش فعاليت انتقال فسفات به داخل پروتئين‌هاي فوق مي‌شود

بيماري پاركينسون و حمله خواب ‪ Narcolepsy‬با يكديگر وجه مشترك دارند.

اين مطالعه كه در شماره ژوئن ۲۰۰۷ مجله “مغز” منتشر شده است نشان مي‌دهد كه افراد مبتلا به پاركينسون بايد تحت يك دوره درمان باليني متفاوتي قرار گيرند كه احتمالا علائم خواب آنها را بهبود مي‌بخشد.

“جري سيگل” از “موسسه علوم عصبي و رفتار انساني سمل” در دانشگاه كاليفرنيا و “توماس سنيكال” متخصص اعصاب در همين دانشگاه تعيين كرده‌اند كه بيماران مبتلا به پاركينسون تا ‪ ۶۰‬درصد از سلول‌هاي مغزي حاوي “پپتيد هيپوكرتين” (‪ (peptide hypocretin‬را از دست مي‌دهند.

در سال ‪ ،۲۰۰۰‬تعدادي از محققان علت حمله خواب را كاهش هيپوكرتين كه تصور مي‌شود در تنظيم چرخه خواب حائز اهميت است، معرفي كردند.

به گفته سيگل، گزارش اخير به يك علت مشترك اختلالات خواب اشاره مي‌كند كه با اين دو بيماري در ارتباط است و نشان مي‌دهد كه درمان بيماران مبتلا به پاركينسون با استفاده از هيپوكرتين و يا آنالوگ‌هاي هيپوكرتين مي‌تواند اين علائم را از بين ببرد.
عوامل افزايش دهنده خطر
گرچه عوامل افزایش خطر ناشناخته است و تحقیقات آکادمی در کتاب های مرجع ذکر نشده است ولی در چند سال اخیر تحقیقات مختلف احتمال تاثیر موارد زیر را نشان می دهد لازم به ذکر است این تحقیقات در سال ۲۰۰۷ میلادی ( ۱۳۸۶ شمسی ) انجام شده و در سمینارهای پزشکی و مجلات علمی ارائه شده است :

حشره كش ها خطر ابتلابه بيماري پاركينسون را افزايش مي دهند
بر اساس گزارش محققان آمريكايي كه بر روي ۶۰۰ بيمار مبتلابه پاركينسون مطالعه كرده بودند، اعلام كردند: حشره كش ها خطر ابتلابه بيماري پاركينسون را افزايش مي دهند. محققان آمريكايي پس از مطالعه بر روي ۶۰۰ بيمار اعلام كردند: افرادي كه در معرض حشره كش ها قرار مي گيرند ۱/۶ برابر بيشتر از ديگران در خطر ابتلابه پاركينسون قرار دارند.

مصرف چربي‌هاي اشباع نشده، خطر ابتلا به بيماري پاركينسون را كاهش مي‌دهد
مطالعات اخير نشان داده‌اند كه رژيم‌هاي غذايي حاوي مقادير بالاي چربي‌هاي اشباع نشده، خطر ابتلا به بيماري پاركينسون را كاهش مي‌دهد.
رژيم غذايي مديترانه‌اي كه شامل انواع سبزي، ميوه و حبوبات است خطر ابتلا به بيماري پاركسيون را كاهش مي‌دهد.
يافته‌هاي جديد محققان نشان مي‌دهد افرادي كه از رژيم‌هاي غذايي حاوي مقادير بالاي چربي‌هاي اشباع نشده استفاده مي‌كنند، ۳۰ درصد كمتر از كساني است كه از اين رژيم‌هاي غذايي استفاده نمي‌كنند به بيماري پاركينسون دچار مي‌شوند.
اين چربيهاي اشباع نشده در رژيم‌هاي غذايي كه شامل انواع سبزي، حبوبات، ميوه و روغن‌هاي گياهي است يافت مي‌شوند.
بيماري پاركينسون يك اختلال عصبي تدريجي است كه به وسيله كاهش سلول‌هاي مغزي توليدكننده دوپامين‌هاي شيميايي به وجود مي‌آيد. نبود اين سلول‌ها منجر به از دست دادن كنترل ماهيچه‌هاي صاف و لرز‌هاي غيرقابل كنترل مي‌شود

کمبود اسید فولیک عاملی برای بروز آلزایمر و پارکینسون
آلزایمر، بیماری فراموشی است، بیماری که دراثر آن فرد قدرت تفکرش را از دست داده و نزدیکان خود را به خاطر نمی آورد و گاهی به دلیل ناتوانی دراستفاده از ذهن می میرد .

طی تحقیقاتی مشخص شد میزان اسید فولیک در خون افراد مبتلا به آلزایمر پائین است و در تحقیق دیگری مشاهده شد مصرف کم سبزیجات سبز رنگ موجب افت اسید فولیک خون و بروز لخته های خونی درمویرگهای مغز و آسیب به بافت مغز می شود که فراموشی را در پی دارد.

همچنین کمبود دریافت اسید فولیک به بروز پارکینسون در موشهای تحت بررسی در آزمایشگاه انجامید .

مطالب فوق اهمیت مصرف اسید فولیک را نشان می دهد

احتمال ابتلا به پاركينسون در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو بيشتر است.

محققان دريافتند احتمال تشخيص پاركينسون در سال‌هاي بعدي عمر بيماران مبتلا به ديابت نوع دو، ‪۸۳‬ درصد بيشتر از افراد عادي است.

اين خطر براي مردان و زنان مساوي است و مستقل از ساير عوامل خطرزا مي‌باشد.

محققان در شماره آوريل ۲۰۰۷ نشريه “مراقبت از بيماران ديابتي” نوشتند، ديابت تا حدودي به دليل ايجاد اضافه وزن خطر ابتلا به پاركينسون را افزايش مي‌دهد.

داشتن اضافه وزن و انجام ندادن كافي حركات ورزشي با ابتلا به ديابت نوع دو كه شيوع آن در سراسر جهان رو به افزايش است، ارتباط دارد. ديابت مي‌تواند به نابينايي، از دست دادن دست و پا، بيماري قلبي و مرگ زودهنگام منجر شود.

پاركينسون يك اختلال حركتي است كه بر اثر نابودي برخي سلول‌هاي مغزي بروز مي‌كند.

افراد مبتلا به پاركينسون ابتلا به لرزش مبتلا مي‌شوند اما اين بيماري غيرقابل علاج مي‌تواند به فلج و نهايتا مرگ منجر شود.

عوامل اصلي خطرساز براي ابتلا به پاركينسون هنوز شناخته نشده است اما برخي مطالعات نشان مي‌دهند كه احتمالا برخي موارد ابتلا به پاركينسون بر اثر قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي مانند آفت كش‌ها بوده است.

تنها در آمريكا حدود يك ميليون نفر دچار پاركينسون هستند.

دكتر “گنگ هو” و همكارانش در موسسه ملي بهداشت عمومي در هلسينكي در فنلاند، وضعيت ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۵۵۲‬مرد و زن فنلاندي ‪ ۲۵‬تا ‪ ۷۴‬ساله را براي مدت ‪ ۱۸‬سال پيگيري كردند.

هيچ‌يك از اين افراد در ابتداي اين مطالعه بيماري پاركينسون نداشتند.

محققان دريافتند كه حدود ‪ ۶۰۰‬نفر از اين افراد در انتهاي اين مطالعه به پاركينسون مبتلا شدند و در ميان آنان ، احتمال داشتن ديابت تقريبا دو برابر افرادي بود كه دچار اين بيماري نبودند
پيشگيري
پيشگيري خاصي ندارد.
عواقب مورد انتظار
اين بيماري در حال حاضر غيرقابل علاج محسوب مي گردد. ولي ، علايم آن با درمان قابل تسكين يا كنترل است . اين بيماري طول عمر را چندان كاهش نمي دهد.
تحقيقات علمي علل و درمان اين بيماري ادامه دارد و اين اميد وجود دارد كه درمان هاي مؤثر و نهايتاً علاج بخش براي آن ارايه گردند.
تحقيقاتي كه به بررسي پيوند بافت جنيني براي درمان اين اختلال پرداخته اند نويدبخش درمان مؤثري در آينده بوده اند. با اين درمان به نظر مي رسد سلول هاي جديد توليدكننده دوپامين در مغز با پيوند بافتي جنيني تشكيل گردند.
عوارض احتمالي
زوال عقل
پنوموني (ذات الريه)
يبوست شديد
احتباس ادرار ناشي از داروهاي تجويز شده براي درمان اين اختلال
افتادن و بروز شكستگي استخواني
ناتواني
درمان

اصول كلي

تا کنون درمان قطعی برای پارکینسون وجود ندارد اما تنوعی از داروها بهمنظور تخفیف علائن مورد استفاده قرار می گیرند.

این بیماری در حال حاضر غیرقابل علاج محسوب می شود. ولی علایم آن با درمان ، قابل تسکین یا کنترل است . این بیماری طول عمر را چندان کاهش نمی دهد. تحقیقات علمی یافتن علل و درمان این بیماری ادامه دارد و امید می رود که درمان های موثر و در نهایت علاج بخش برای آن ارایه شوند.

تحقیقاتی که به بررسی پیوند بافت جنینی برای درمان این اختلال پرداخته اند نویدبخش درمان موثری در آینده بوده اند. با این درمان به نظر می رسد سلول های جدید تولیدکننده دوپامین در مغز با پیوند بافتی جنینی تشکیل شوند.

اصول کلی مراقبت از این بیماران عبارت است از:
۱) درمان فیزیکی
امیدواری و اطمینان دادن به بیماران و درمان بیماری های همراه ، نظیر افسردگی ، روان درمانی یا مشاوره برای کمک به کاهش افسردگی
۲) کار درمانی
۳) گفتار درمانی
اگر در اطرافیانتان بیمار پارکینسون دارید یا خودتان به این بیماری مبتلا هستید توصیه می کنیم:
ـ از حمام گرم و ماساژ مکرر برای پیشگیری از سفتی عضلانی استفاده کنید.
ـ اصلاح را با ریش تراش برقی انجام دهید.
ـ استفاده از کفش های بدون بند، نظیر کفش های راحتی ، کفش های زیپ دار یا کفش های چسبی نیز توصیه می شود.
ـ محیط منزل را طوری طراحی کنید که از افتادن و آسیب دیدگی جلوگیری شود.
ـ محدودیت های تدریجی بیماری ممکن است باعث عاجز شدن بیمار شود. برای یافتن راه هایی به منظور حفظ عملکرد و کارایی ، از مشاوره تخصصی و اعضای خانواده کمک بگیرید.

حال به بررسی این موارد می پردازیم :
- اصول كلي مراقبت اين بيماران عبارتند از درمان فيزيكي ، اميدواركردن و اطمينان دادن به بيماران ، و درمان بيماري هاي همراه (نظير افسردگي )
- روان درماني يا مشاوره جهت كمك به كاهش افسردگي
- كار درماني و گفتار درماني ممكن است توصيه گردد.
- استفاده مكرر از حمام گرم و ماساژ دادن جهت پيشگيري از ايجاد سفتي عضلاني استفاده از ريش تراش برقي جهت اصلاح
- استفاده از كفش هاي بدون بند، نظير كفش هاي راحتي ، كفش هاي زيپ دار يا كفش هاي چسبي
- محيط منزل را طوري طراحي كنيد كه از افتادن و آسيب ديدگي جلوگيري شود.
- محدوديت هاي تدريجي بيماري ممكن است باعث عاجز شدن بيمار گردد. براي يافتن راه هايي جهت حفظ عملكرد و كارآيي خود از مشاوره تخصصي و اعضاي خانواده كمك بگيرد.
داروها
داروهاي آنتي كولينرژيك ؛ آنتي هيستامين ها؛ داروهاي ضدلرزش ، نظير آمانتادين ؛ يا داروهاي ضدپاركينسون از قبيل بروموكريپتين ، لوودوپا و كاربي دوپا. سلژيلين براي به حداكثر رسيدن اثربخشي لوودوپا و كاربي دوپا تجويز مي شود. همه اين داروها لرزش و سفتي عضلاني را كاهش مي دهند ولي اغلب عوارض جانبي قابل توجهي نيز دارند.
فعاليت
در حد امكان به فعاليت هاي خود ادامه دهيد و به دفعات استراحت كنيد. اختلاف زيادي بين توانايي جسمي بيماران دچار اين بيماري وجود دارد. محدوديت فعاليت تنها در بيماران دچار سفتي عضلاني وجود دارد.
درمان فيزيكي كمك كننده است .محققان در تازه ترین مطالعات به تاثیر ویتامین B۶ در کاهش این بیماری پی برده اند و می گویند افزایش دریافت غذایی ویتامین B۶ در کاهش پارکینسون موثر است.

به گزارش رویترز محققان هلندی دریافته اند احتمال ابتلا به پارکینسون در کسانی که بیشترین مصرف ویتامین B۶ را دارند ۵۰ درصد کمتر از وقوع آن در افرادی با کمترین دریافت این ویتامین است.

ویتامین B۶ برای متابولیسم پروتئین و عملکرد درست سیستم ایمنی و عصبی ضروری است.

بر اساس تحقیقات انجام شده سطوح بالای اسید آمینه هوموسیستئین می تواند به سلول های مغز صدمه وارد کند.

برای تعیین اثر اسید فولیک ، ویتامین B۶ و B۱۲ در کاهش این ترکیب در خون و نیز کاهش وقوع پارکینسون ، محققان با بررسی گروهی از افراد ۵۵ ساله و مسن تر در مدت ۱۰ سال دریافتند ارتباطی بین مصرف B۱۲ یا اسید فولیک و ابتلا به این بیماری وجود ندارد اما دریافت B۶ بیشتر باعث کاهش خطر پارکینسون می شود.

بر اساس این یافته ها این ویتامین نه فقط با تاثیر بر سطوح هوموسیستئین بلکه با حفاظت سلول های مغز از صدمه ایجاد شده توسط محصولات جانبی متابولیسم یعنی رادیکال های آزاد ، باعث تقلیل احتمال ابتلا به پارکینسون می شود.

لازم به ذکر است که این مطالعه تاثیر حفاظت بخش ویتامین های B۱۲ اسید فولیک را رد نمی کند و برای دست یابی به نتایج روشن تر مطالعات بیشتری مورد نیاز است


رژيم غذايي
رژيم خاصي نياز نيست ، در موارد وجود اختلال بلع ممكن است مصرف غذاهاي نرم لازم باشد. براي پيشگيري از يبوست به رژيم غذايي خود فيبر غذايي يا مواد حجم افزا(نظير ميوه و سبزيجات) اضافه كنيد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان داراي علايم بيماري پاركينسون بوده يا علايم شما در طي درمان تشديد شده است .
اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه به خصوص اختلال در ادرار كردن ، گيجي يا تاري ديد. داروهاي تجويزي ممكن است با عوارض جانبي همراه باشند.

سلول‌هاي بنيادي بطرز قابل توجهي موجب بهبود علائم بيماري پاركينسون در موش‌ها می شود و ممکن است برای انسان کارایی داشته باشد.

محققان موسسه تحقيقات زيست پزشكي وايت هد در كمبريج در ماساچوست از روش نسبتا جديدي براي طراحي مجدد سلول‌هاي بنيادي از سلول‌هاي پوست استفاده ‬كردند و سپس موش‌هاي مبتلا به اين بيماري عصبي تضعيف‌كننده را درمان كردند.

چند هفته پس از پيوند اين سلول‌ها به موش‌ها محققان متوجه شدند كه علائم بيماري پاركينسون در آنها بطور قابل توجهي كاهش يافته است.

اين موضوع تاييد مي‌كند كه جانشين‌هاي سلول‌هاي بنيادي جنيني كه اصطلاحا سلول‌هاي بنيادي دوباره برنامه ريزي شده خوانده مي‌شوند مي‌توانند جايگزين نرون‌هاي از دست رفته يا آسيب ديده شوند.

ماريوس ورنيگ يكي از نويسندگان اين مطالعه كه در گزارش‌هاي آكادمي ملي علوم منتشر شده است گفت، اين اولين مدركي است كه نشان مي‌دهد سلول‌هاي دوباره برنامه ريزي شده مي‌توانند به سيستم عصبي ملحق شوند يا بطور موثري اين بيماري پيشرونده عصبي را درمان كنند.

درمان با سلول‌هاي بنيادي بعنوان يك مداخله نويد بخش براي بيماري‌هاي انحطاط عصبي مانند پاركينسون يا آلزايمر تلقي مي‌شود زيرا اين سلول‌ها كه اصطلاحا سلول‌هاي اصلي خوانده مي‌شوند توانايي تبديل به صدها نوع سلول مختلف در بدن را دارند و جايگزين سلول‌هايي مي‌شوند كه از بين رفته و يا بر اثر بيماري آسيب ديده است.

اما مخالفت‌هاي اخلاقي نسبت به استفاده ازسلول‌هاي بنيادي جنين‌هاي دور انداخته شده، بحث و جدل زيادي را درمورد استفاده از اين سلول‌ها به راه انداخته است.

در اواخر سال ‪ ۲۰۰۷‬محققان آمريكايي و ژاپني اعلام كردند كه روش‌هايي را براي برنامه ريزي مجدد سلول‌هاي پوست انسان ابداع كرده‌اند كه به آنها خواص سلول‌هاي بنيادي را مي‌دهد.

يافته‌هاي محققان موسسه وايت هد اولين مدرك در مورد حيوانات است كه نشان مي‌دهد سلول‌هاي دوباره برنامه ريزي شده به همانگونه كه فرض شده اند عمل مي‌كنند.

بيماري پاركينسون يك اختلال سيستم حركتي بدن است كه بر اثر آسيب يا مرگ نرون‌هاي دوپامين ايجاد مي‌شود و لرزش، بهم خوردن توازن بدن و خشكي دست و پا از علائم آن است.

ويتامين E ممکن است موجب كاهش علا‌ئم بيماري پاركينسون شود.

پژوهشگران گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي اهواز در بررسي اثر ويتامين E بر سفتي عضلا‌ني در نمونه حيواني بيماري پاركينسون دريافتند , اين ويتامين ممكن است , به علت ماهيت آنتي اكسيداني خود , از تخريب دوپامين در جسم سياه مغز جلوگيري كند كه اين موجب كاهش علا‌ئم بيماري پاركينسون به صورت كاهش سفتي عضلا‌ني مي شود.پاركينسون نوعي بيماري پيشرونده مغزي است كه با پيشرفت سن , شيوع آن افزايش مي يابد و با علا‌ئمي مانند كندي حركات , لرزش اندامها , سفتي بدن و اختلا‌ل تعادل ظاهر مي شود

اولين برچسب پوستي به نام نوپرو که محتوي داروي “روتيگوتاين” است علائم بيماري پاركينسون کاهش می دهد.

نوپرو كه اولين برچسب پوستي تاييد شده براي درمان علائم بيماري پاركينسون است، محتوي داروي
“روتيگوتاين” است كه پيش از براي استفاده در آمريكا تاييد نشده بود.

بيماري پاركينسون كه از دسته وضعيت‌هايي است كه “اختلال سيستم حركتي” خوانده مي‌شود در نتيجه كاهش سلول‌هاي مغزي توليدكننده دوپامين بروز مي‌كند.

روتيگوتاين، كه از طبقه داروهاي آگونيست دوپامين است، با استفاده از يك برچسب سيليكوني كه هر ‪ ۲۴‬ساعت تعويض مي‌شود، پيوسته جذب پوست مي‌شود.

آگونيست دوپامين با فعال كردن گيرنده‌هاي دوپامين در بدن فعاليت مي‌كند و تاثير دوپامين انتقال‌دهنده عصبي را تقليد مي‌كند.

پاسخ به تعدادی از پرسش های شما در رابطه با پارکینسون :

پارکینسون از کجا می‌ آید؟چندی پیش هنرپیشه مشهور انگلیسی ، دبورا کر که به بیماری پارکینسون مبتلا شده بود، جان باخت. در تاریخ معاصر افراد مشهور زیادی به این بیماری مبتلا شدند. هیتلر، سالوادور دالی، مائو و محمدعلی کلی از این جمله‌اند. امروزه شیوع بیماری پارکینسون رو به افزایش است و مشاغل گوناگون و کار با مواد شیمیایی و صنعتی، استرس و تغییر سبک زندگی، همه در افزایش شیوع این بیماری مؤثرند. خوب است درباره پارکینسون بیشتر بدانید.

اگرچه علت بیماری پارکینسون ناشناخته مانده است اما دانشمندان عواملی را مرتبط با بیماری پارکینسون شناسایی کرده‌اند. به عنوان مثال، در افراد بالای ۶۰ سال ، احتمال ابتلا به بیماری پارکینسون حدود ۲ تا ۴ درصد است، در مقایسه با سایر افراد که حدود یک تا دو درصد است.

ردپای بیماری در خانواده
در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد افراد مبتلا به پارکینسون دارای یک خویشاوند مبتلا به پارکینسون، هستند. در یک تحقیق بزرگ، محققان دریافتند که در افرادی که دارای یک خویشاوند درجه اول مبتلا به پارکینسون مانند پدر و مادر یا خواهر و برادر مبتلا هستند، احتمال ابتلا به پارکینسون حدود دو تا سه برابر جمعیت عادی است. این به این معنی است که اگر والدین شما مبتلا به بیماری پارکینسون هستند، احتمال ایجاد این بیماری در شما کمی بالاتر از سایرین است.

بیماری پارکینسون در بسیاری از مبتلایان به صورت مستقیم با وراثت در ارتباط نیست اما محققان تعدادی از ژن‌های دخیل در این بیماری را در تعدادی از خانواده‌ها شناسایی کرده‌اند. بعضی از این ژن‌ها در پروتئین‌هایی که در عملکرد‌های سلول‌های دوپامینی دخیل‌اند، تغییراتی ایجاد می ‌کنند. به دلیل امکان مطالعات وسیع در آزمایشگاه‌های مدرن، امروزه جنبه‌های گوناگون وراثتی این بیماری، تحت تحقیقات گسترده‌ای قرار گرفته است.

صدمات محیطی
بعضی از دانشمندان بر این باورند که بیماری پارکینسون ممکن است در نتیجه تماس با سموم یا آسیب‌های محیطی به وجود بیاید. تحقیقات، تعدادی از عوامل‌ مرتبط با پارکینسون مانند زندگی در مناطق حاشیه‌ای شهر، استفاده از آب چاه یا مصرف ترکیبات آفت‌کش را مشخص کرده‌اند. تزریق ماده مخدری به نام متیل فنیل تتراهیدروپیریدین می ‌تواند به سرعت موجب ایجاد بیماری پارکینسون به صورت دائمی شود. اما در حقیقت هیچگونه مدرک محکمی درباره اینکه یک عامل محیطی به تنهایی موجب ایجاد این بیماری شده است، وجود ندارد. اگرچه این عوامل محیطی در مطالعات نمونه‌های آزمایشگاهی پارکینسون کمک‌ کننده هستند و محققان هنوز به دنبال سرنخ‌ها و ارتباطات تازه‌ای میان عوامل گوناگون و ایجاد پارکینسون می‌ گردند. اغلب متخصصان بر اینکه این بیماری ناشی از ترکیبی از عوامل وراثتی و محیطی است، هم عقیده‌اند، اگرچه ما هنوز ماهیت این ترکیب را نمی ‌دانیم.
پارکینسون چیست؟
بیماری پارکینسون اختلال حرکتی مزمن و پیش رونده‌ است به این معنی که علائم این بیماری به مرور زمان بدتر می‌ شوند. حدود ۱۵ درصد مبتلایان به پارکینسون پیش از ۵۰ سالگی تشخیص داده می‌ شوند. شیوع این بیماری با افزایش سن، زیاد می شود. علت این بیماری ناشناخته است و در حال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد اما تعدادی از روش‌های دارو درمانی و جراحی برای بهبود علائم وجود دارند.

بنابراین پیام‌هایی که در ارتباط با شیوه و زمان حرکت بدن  هستند، از مغز آهسته‌تر فرستاده می‌ شوند که سبب می‌ شود، شخص مبتلا قادر به شروع و کنترل حرکاتش به صورت طبیعی نباشد. بیماری پارکینسون علائم متفاوتی دارد که از شخصی به شخص دیگر متفاوت است، مانند لرزش دست و پا، صورت و فک، سفتی یا گرفتگی عضلات اندام‌ها و تنه، کاهش سرعت حرکات و اختلال تعادل و هماهنگی.

دارودرمانی
محققان هنوز در پی ارزیابی سودمندی چند ماده گوناگون روی کاهش سرعت پیشرفت این بیماری و درمان علائم آن هستند. بهتر است مبتلایان به این بیماری پیش از مصرف هرگونه دارویی، برای جلوگیری از ایجاد تداخلات دارویی خطرناک با پزشک‌شان مشورت کنند. از آنجایی که شواهدی در رابطه با آسیب‌های اکسیداتیو به سلول‌های عصبی در بیماری پارکینسون وجود دارد، مصرف آنتی ‌اکسیدان‌ها تحت بررسی قرار دارد.
نقش مکمل‌ها در درمان چیست ؟
کوآنزیم  Q۱۰یک آنتی‌اکسیدان قوی  موجود در میتوکندری سلول است. میتوکندری‌ها یک ساختار مولد انرژی در سلول هستند و بعضی از دانشمندان عقیده دارند که اختلالات عملکرد میتوکندری‌ها در ایجاد پارکینسون مؤثر است. یک تحقیق کلینیکی جدید، نشانگر آن بود که میزان‌ زیادی از کوآنزیم Q۱۰ موجب کاهش سرعت پیشرفت این بیماری در تعدادی از مبتلایان شده است اما تحقیقات درباره این آنزیم هنوز به طور گسترده‌ای صورت نگرفته است تا بتوان مصرف این ماده را به مبتلایان توصیه کرد.

ویتامین E نیز می‌ تواند در مقابله با آسیب‌های مغزی ناشی از رادیکال‌های آزاد، مؤثر باشد و به نظر می ‌رسد که احتمال ابتلا به پارکینسون را پایین می ‌آورد، اگرچه شواهد محکمی در این زمینه وجود ندارد اما از آنجایی که ویتامین E عوارض جانبی کمی دارد، بسیاری از مبتلایان به پارکینسون از این دارو استفاده می‌ کنند. تحقیقات درباره مصرف انبه هندی و زغال‌اخته  و نقش آنها در کاهش مرگ سلول‌های عصبی در حال انجام گرفتن  است.

کراتین یکی دیگر از ترکیبات مورد علاقه دانشمندان است زیرا این ترکیب موجب افزایش میزان فسفوکراتین که یک منبع انرژی برای عضلات و مغز است، می‌ شود. بررسی درباره تأثیر این ماده روی آسیب‌های سلول‌های عصبی، در حال انجام است. تحقیقات همچنین روی ماده‌ای به نام گلوتاتیون و تأثیر آن روی متابولیسم سلولی و قدرت آنتی اکسیدانی آن تحت انجام است. هر دوی این ترکیبات به نظر امیدوارکننده می ‌رسند، اگرچه روش تجویز مفید آنها، عوارض و خطرات استفاده طولانی ‌مدت از آنها مشخص نیست. داروهای متفاوتی برای مبتلایان به پارکینسون در بازار وجود دارد. این داروها اغلب گران و از کارخانه‌های متفاوتی هستند. این داروها اغلب دارای عوارض جانبی و تداخلات دارویی با سایر داروها هستند، بنابراین قبل از استفاده از این داروها، مشورت با پزشکتان بسیار مهم است

بيش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در اسپانيا به اين بيماري مبتلا هستند.

 ‪۷۰‬ درصد از بيماران مبتلابه به پاركينسون در اسپانيا بالاي ‪ ۶۵‬سال و نيمي از ‪ ۳۵‬درصد ديگر آنها كمتر از ‪ ۴۵‬سال سن دارند.

سالانه بين ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬مورد جديد ازاين بيماري دراسپانيا كشف مي‌شود. و پاركينسون دومين بيماري تخريب‌كننده سيستم عصبي در اسپانيا پس از بيماري آلزيمر محسوب مي‌شود.

تنها ‪ ۱۰‬درصد مبتلايان به اين بيماري بر اثر عوامل وراثتي به آن مبتلا مي‌شوند و علت ابتلاي بقيه افراد به آن هنوز مشخص نشده است .

اكنون كارشناسان براي كشف علل ديگر بروز اين بيماري در حال تحقيق از طريق مطالعه سلولهاي مادر، درمانهاي ژنتيكي و نانوفناوري هستند.

درمانهاي رواني ، فيزيولوژيكي و كلام درماني از راههاي معالجه مبتلايان به اين بيماري براي مقابله با از دست رفتن كنترل حركت ، توازن و هماهنگي و سخت شدن ماهيچه‌ها و دشواري در صحبت كردن و ارتباط برقرار كردن است .

به اعتقاد متخصصان، عوارض رواني اين بيماري در افراد مختلف با يكديگر بسيار متفاوت است و از انكار ابتلا به آن تا خشم و غضب كه به افسردگي منتهي مي‌شود، متغيير است

در پارکینسون نوعی پروتئين بد، و نوعي پروتئين ديگر به‌نام”اس.ايي.پي.تي ‪”۴‬ در درون سلول عصبي جمع مي‌شوند.

پژوهشگران ژاپني دانشگاه كيوتو به دستاورد تازه‌اي درباره ريشه يابي و درمان بيماري مغزي پاركينسون دست يافتند.

بيماري پاركينسون به علت كاهش يافتن ماده”دوپامين” در مغز و بروز اشكال در شبكه ارتباطاتي اعصاب بوجود مي‌آيد كه لرزش‌هاي بدني و نافرماني اعصاب را به دنبال دارد.

پژوهشگران ژاپني به اين دستاورد دست يافتند كه در سلول عصبي مغز بيماران پاركينسون، پروتئيني بد انباشته مي‌شود كه كارش از بين بردن سلول عصبي و كاهش ميزان ترشح ماده دوپامين در مغز است.

پژوهشگران گفتند: آنها پيش از اين نيز در جريان بررسي‌هاي خود متوجه شده بودند كه همراه اين پروتئين بد، نوعي پروتئين ديگر به‌نام”اس.ايي.پي.تي ‪”۴‬ در درون سلول عصبي جمع مي‌شوند.

آنها در جريان آزمايش بر روي مغز يك موش پاركينسوني ، با استفاده از فناوري ژني كاري كردند كه پروتيين “اس.ايي.پي.تي.‪ “۴‬در مغز اين موش ساخته نشود.

به گفته آنها،اين كار موجب شد تا عوارض بيماري در اين موش نسبت به ديگر موش‌هاي مشابه، سه ماه زودتر پديدار شود.

پژوهشگران با نتيجه‌گيري از اين آزمايش اعلام كردند، به‌نظر مي‌رسد كه علت جمع شدن پروتئين “اس.ايي.پي.تي.‪ “۴‬در مغز، جلوگيري از فعاليت پروتيين بد بوده است.

آنها گفتند كه يكي از كارهاي مثبت پروتيين “اس.ايي.پي.تي.‪ ، “۴‬پايدار كردن كار سيستم ترشح دوپامين در مغز است.

پژوهشگران ژاپني گفتند : نمونه‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد دربيماران پاركينسون، پروتئين “اس.ايي.پي.تي.‪ “۴‬كم بوده و اين موضوع به تشديد فعاليت پروتئين بد كمك كرده است.

پژوهشگران ابراز اميدواري كردند، با استفاده از اين دستاورد بتوانند به باز كردن راه براي درمان بيماري پاركينسون كمك كنند.

منبع : سایت پزشکان بدون مرز

+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 19:36 |

درباره رد شدن نظریه پیدایش خودبخودی یا خلق الساعه

مختصري در رابطه با پاستور :

  لويي پاستور دانشمند ، پزشك ، شيميدان ، زيست شناس و باكتري شناس بزرگ فرانسوي در دهكده ي دل (Dole) ناحيه ي ژورا زاده شد .

  او در دوران كودكي هيچگونه هوش زيادي از خود نشان نمي داد ولي بسيار كوشا و بردبار بود. به خاطر اينكه از استادان خود پرسش هاي شگفت آوري مي كرد ، از گروه شاگردان نخبه و ارزنده به شمار مي رفت . پاستور در جهان به پدر ميكروبيولوژي (ميكروب شناسي) مشهور است . نام او در ميان انديشمندان و نيكوكاران جهان ،‌هميشه به يادگار خواهد ماند .

 آزمايشهاي مشهور پاستور كه منجر به باطل شدن نظريه خلق الساعه شدند :

 آزمايش اول :

 پاستور لوله اي شيشه اي برگزيد و درون آن مقداري پنبه قرار داد . سپس با كمك تلمبه اي ، مقداري هوا به درون لوله كشيد . سطحي از پنبه كه هوا از آنجا وارد لوله مي شد ، رفته رفته رو به تيرگي گذاشت تا اينكه به كلي سياه شد .

  پاستور اين پنبه را در مخلوطي از اتر و الكل وارد ساخت و آنچه را كه در ته محلول رسوب كرده بود زير ميكروسكوپ ساده ي خود بررسي كرد .

 در اين بررسي مشاهده كرد كه ذره هاي گوناگون گرد و غبار ،‌گرده هاي گل ها ،‌ باكتري ها ي فراوان ، هاگهاي گوناگون و حتي تارهاي پشم در رسوب وجود دارد .

 

پاستور از نخستين آزمايش خود نتيجه گرفت :

هوا ميكروب هاي فراوان دارد .

 آزمايش دوم :

 پاستور مقداري آبگوشت كه در آن گوشت بدون چربي پخته و آب وجود داشت و محيط غذايي مناسبي براي ميكروب ها به شمار مي رفت را در شيشه ي دهانه بازي ريخت و آن را در مجاورت هوا قرار داد .

  پس از چند روز آبگوشت گنديده شد . او آبگوشت گنديده را زير ميكروسكوپ ساده ي خود نگاه كرد و آن را پر از ميكروب يافت .

 

پاستور براي اينكه اطمينان حاصل كند كه ميكروب هاي هوا سبب گنديدگي آبگوشت شده اند ، مقداري از آبگوشت تازه را در شيشه ي دهانه باريكي ريخت و پس از جوشاندن ، دهانه ي شيشه را گرما داد تا گداخته شد و با اين كار دهانه ي آن را بست .

 

  اين آبگوشت مدت ها بدون آنكه گنديده شود ، همچنان سالم باقي ماند . پاستور از اين آزمايش نتيجه گرفت :

جوشاندن آبگوشت ، ميكروبهاي هوا را كه عامل گنديدن آبگوشت هستند ،

از بين مي برد .

 آزمايش سوم :

 پاستور براي يافتن اطمينان بيشتر از اينكه ميكروب هاي هوا سبب آلوده شدن آبگوشت شده اند ، يك بالون انتخاب كرد و در آن آبگوشت ريخت و جوشاند . سپس ظرف و آبگوشت جوشيده ي درون آن را توسط يك لوله ي خميده ،  در معرض هوا قرار داد .مدت ها گذشت و فسادي حاصل نشد . در اين آزمايش ،  لوله ي خميده ،‌ مانع ورود ميكروب هاي زنده ي هوا به درون آبگوشت شده بود .

سپس پاستور با خم كردن ظرف ، مقداري از آبگوشت را وارد لوله ي خميده ي متصل به ظرف آبگوشت كرد  . سپس اين آبگوشت موجود در لوله را با خم كردن مجدد ظرف ، به ظرف آبگوشت برگرداند . پس از مدتي آثار فساد و گنديدگي در آبگوشت ظاهر شد .

 پاستور نتيجه گرفت :

آبگوشت خودبخود گنديده نمي شود ، بلكه ميكروبهايي كه در ناحيه خميده لوله قرار داشته اند باعث گنديدن آبگوشت شده اند .

 مقاومت مخالفان پاستور :

معتقدين به خلق الساعه به آزمايشهاي پاستور اين ايراد را وارد كردند كه :

  گرما دادن آبگوشت شرايط محيطي لازم براي خلق الساعه را از بين مي برد . و اگر گرما وجود نداشته باشد ، حتما همه ي ميكروب ها به وجود خواهند آمد .

 پاستور براي رفع اين ايراد آزمايشي ديگر انجام داد كه به آزمايش چهارم پاستور مشهور است . با اين آزمايش ديگر شكي باقي نماند كه نظريه خلق الساعه باطل است .

 آزمايش چهارم :

  پاستور ظرفي شيشه اي مطابق شكل تهيه كرد . اين ظرف را قبلا گرما داد تا بدون ميكروب شود  . سپس دهانه ي بالايي آن را از پنبه ي استريل (بدون ميكروب) پر كرد . نوك تيز لوله و پهلوي شيشه را با الكل پاك كرد و پوست گردن اسبي  را هم با الكل پاك كرد . سپس نوك تيز شيشه را به سياهرگ گردن اسب فرو كرد و كاري كرد كه سر آن بشكند . (كاري شبيه توليد سوزن سرنگ) .

  پاستور از بالاي پنبه هواي درون شيشه را با تلمبه بيرون كشيد .در نتيجه ي بيرون كشيده شدن هواي شيشه و ايجاد خلاء نسبي ، خون سياهرگ گردن اسب به درون شيشه سرازير شد . هنگامي كه مقدار كافي خون اسب درون شيشه جمع شد ، پاستور با احتياط  لوله ي نوك تيز را از گردن اسب بيرون آورد و بلافاصله نوك لوله را يست .

 

خون درون شيشه مدت ها بدون آنكه گنديده شود بلقي ماند و حال آنكه اگر خون در مجاورت هوا قرار مي گرفت فوراً فاسد مي شد .

 پاستور در آزمايش چهارم بدون گرما دادن خون مانع آلوده شدن آن به ميكروب شد و ثابت كرد :

 خون خودبخود ميكروب (موجود زنده) توليد نمي كند .

منبع : زیست شناسی سبزوار

+ نوشته شده توسط محمد جباری در شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 22:15 |

فصل هشتم : ژنتیک و خاستگاه آن

1- پژوهش های مندل

1- از آمیزش نخود فرنگی پابلند دانه صاف که در هر دو صفت خالص است با نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده ژنوتیپ والدین و زاده ها را بنویسید. ( 75/0 )                                                                                                                             شهریور 81

2- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: ( 1 )                                                                                                      دی 82

الف ) آمیزش مونوهیبریدی                   ب ) ژن غالب                       ج ) ژنوتیپ                  د ) هتروزیگوس

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید . ( 1 )                                                                                                   شهریور 84

الف ) خودلقاحی                                         ب ) صفت اتوزومی

4- اصطلاحات زیر را تعریف کنید ( 75/0 )                                                                                                    دی 86

الف ) آمیزش مونوهیبریدی                                 ب ) فنوتیپ

2- نظریه مندل

1- قانون جور شدن مستقل ژن ها را بنویسید ( 5/0 )                                                                                  مرداد82 خرداد85

2- نظریه درهم آمیختگی صفات را تعریف کنید. ( 5/0 )                                                                                    شهریور 83

3- الف ) قانون تفکیک ژن ها را بنویسید. ( 1 )                                                                                                 دی 84

ب ) آمیزش دی هیبریدی چه نوع آمیزشی است؟

4- قانون دوم مندل ( جور شدن مستقل ژن ها ) : ( 5/0 )                                                                                    خرداد87

الف ) در مورد چه نوع آمیزشی صادق است ؟

ب ) در مورد کدام ژن ها درست است؟

5- قانون تفکیک ژن های مندل را بنویسید( 5/0 )                                                                                             شهریور 89

3- احتمال و وراثت

1- صفات وابسته به جنس را تعریف کنید. ( 5/0 )                                                                                            خرداد81

2- در نخود فرنگی الل های A و b به ترتیب مربوط به زردی دانه ( غالب ) و چروکیدگی دانه ( مغلوب )هستند. با ایستفاده از مربع پانت مسئله زیر را حل نمایید. ( 1 )                                                                                                                     خرداد81

از خود لقاحی نخود فرنگی با ژنوتیپ AABb چه نسبتی از زاده ها از نظر فنوتیپی حالت چروکیدگی را نشان می دهند؟( نوشتن راه حل الزامی است )   

3- در خانواده ای  که والدین سالم باشندفرزند زالی بدنیا آمده است : ( 5/1 )                                                             دی 81

الف ) ژنوتیپ والدین را بنویسید

ب ) ژنوتیپ فرزندزال را بنویسید

ج ) احتمال اینکه در این خانواده فرزندی سالم به دنیا بیاید چقدر است ؟ 

4- کدامیک از مفاهیم زیر درست و کدامیک نادرست است ؟ ( 1 )                                                                        خرداد82

الف ) اگر یک فرد غالب هموزیگوت با یک فرد مغلوب آمیزش کند ممکن است بعضی از زاده ها فنوتیپ مغلوب را نشان دهند

ب ) از آمیزش دو فرد غالب ناخالص (Bb) احتمال پیدایش زاده مغلوب 25 درصد است

ج ) اگر فردی با گودی چانه و هتروزیگوت( Dd  ) با فردی فاقد گودی چانه ( dd ) آمیزش کنداحتمال تولد فرزندی با گودی چانه 50 درصد است

د ) آلل IAو IB که در کنترل گروه خونی دخالت دارند دارای رابطه غالب ومغلوبی هستند

5- در دودمانه به چه فردی ناقل گفته می شود؟ ( 5/0 )                                                                             مرداد82 شهریور 85

6- در خرگوش الل های B   و b به ترتیب مربوط به رنگ سیاه ( غالب ) و رنگ قهوه ای ( مغلوب ) هستند با استفاده از مربع پانت مسایل زیر را حل کنید: ( 1 )                                                                                                                             دی 83 

الف ) در آمیزش یک فرد ناخالص با یک فرد خالص مغلوب  ( bb ) احتمال ببوجود آمدن یک فرزند ناخالص چقدر است ؟

ب ) از آمیزش یک فرد ناخالص با یک فرد خالص مغلوب احتمال بوجود آمدن یک فرد خالص غالب چقدر است؟

7- آمیزش آزمون به چه منظوری صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                                      خرداد84 شهریور 85

8- هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس است و ژن آن روی کروموزوم X قرار دارد اگر پدر سالم و مادر ناقل باشد ( با رسم مربع پانت ) ژنوتیپ ها و فنوتیپ جدید مورد انتظار در فرزندان را بنویسید. ( 1 )   H ژن فرد سالم     h ژن مولد هموفیلی                       خرداد84  9- فرض کنید آمیزش آزمون در انسان امکان پذیر باشد ژنوتیپ مجهول یک گروه خونی را چگونه تعیین می کنند؟ ( 1 )     خرداد86

10- چرا در زنان اثر یک الل مغلوب که بر روی کروموزوم X قرار دارد ظاهر نمی شود؟ ( 5/0 )                       شهریور 86 شهریور 87

11- در کدام یک از فنوتیپ های زیر برای تعیین ژنوتیپ بایستی آمیزش آزمون انجام داد؟ ( 25/0 )                               خرداد87

12- دودمانه روبه رو در مورد بیماری زالی در نظر گرفته شده است . فرد شماره 1 با مرد کاملا سالم ( خالص ) ازدواج می کند احتمال این که اولین  فرزند آنها پسر سالم باشد چه قدر است ؟ ( با راه حل)( 75/0 )                                                            شهریور 88

13-  از خود لقاحی نخود فرنگی گلبرگ ارغوانی ، دو نوع فنوتیپ در فرزندان ایجاد شده است : ( 75/0 )                       دی 88

الف ژنوتیپ والدین (P) را بنویسید

ب- فنوتیپ فرزندان را مشخص کنید

14- دود مانه روبه رو مربوط به بیماری تالاسمی می باشد به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                    دی 88

الف- نحوه وراثت این بیماری آتوزومی است یا وابسته به جنس؟

ب- ژنوتیپ والد شماره 2 را مشخص کنید

ج- احتمال تولد فرزند شماره 4 چقدر است

15- با توجه به دود مانه روبه رو پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                                 خرداد89

الف- توارث بیماری مورد نظر چگونه است ؟

ب- احتمال تولد فرد مشخص شده را بنویسید

16- با  توجه به دودمانه روبه رو پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                                    شهریور 89

الف- نوع توارث بیماری مورد نظر چگونه است ؟

ب- احتمال تولد فرد شماره 4 چقدر است ؟

چ- ژنوتیپ فرد شماره 2 را بنویسید.

   مرد بیمار                        زن بیمار

4- رابطه ی غالب ومغلوبی مربوط به همه ی الل ها نیست.

1- صفات چند ژنی را همراه با ذکر مثال تعریف کنید. ( 1 )                                                                              خرداد81

2- کدامیک از مفاهیم زیر صحیح و کدامیک غلط است ؟ ( 25/1 )                                                             شهریور 81 خرداد83

الف ) در افرادی با گروه خونی AB فنوتیپ نشان دهنده ژنوتیپ است.

ب ) علت بیماری هانتینگتون خرابی تدریجی بافت مغز در میان سالی است.

ج ) وزن آدمی توسط یک جفت ژن الل کنترل می شود

د ) تشخیص ژنوتیپ صفات غالب از طریق آمیزش آزمون ممکن است

ه ) اسب هایی با موی قرمز و سفید مثالی از غالب ناقص می باشد.

3- به سوالات زیر در مورد صفت سه اللی گروههای خونی پاسخ دهید : ( 5/1 )                                                      دی 81

الف ) برای این صفت چند نوع ژنوتیپ در افراد می توان انتظار داشت؟

ب ) چرا در افرادی که ژنوتیپ IAIB دارند گروه خونی AB خواهند داشت؟

ج ) افرادی که گروه خونی Aدارند ( فنوتیپ A  ) چه ژنوتیپ هایی ممکن است داشته باشند؟

4- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. ( 1 )                                                                                          خرداد82

الف ) برای تعیین ژنوتیپ فردی که فنوتیپ غالب یک صفت را نشان می دهد از روش .................. استفاده می کنیم

ب ) اگر فردی آنزیم لازم برای تبدیل اسید آمینه فنیل آلانین به تیروزین را نداشته باشد مبتلا به بیماری................. است

ج ) چرا در جمعیت آدمی فراوانی مردان هموفیل بیشتر از زنان هموفیل است ؟

5- از آمیزش گاو مو قرمز تیره ی خالص ( RR ) با گاو موسفید خالص ( WW ) همه ی افراد نسل اول دارای موی قرمز روشن هستند.

الف ) این نوع الگوی وراثتی چه نام دارد؟ (1 )                                                                                              مرداد82

ب ) در صورت آمیزش افراد نسل اول نسبت های فنوتیپی مورد انتظار در F2 را بنویسید.

6- بیماری فنیل کتونوریا : (75/0 )                                                                                                              دی 82

الف ) اتوزومی است یا وابسته به جنس ؟                             ب ) الل آن غالب است یا مغلوب؟

ج ) چرا افراد مبتلا دچار عقب ماندگی ذهنی می شوند؟

7- در آمیزش ( IBi×IAi ) مطلوبست : ( 1 )                                                                                                 دی 82

الف ) ژنوتیپ فرزندان

ب ) احتمال بوجود آمدن پسری با گروه خونی O

8- اختلال های ناشی از داسی شدن گلبول های قرمز در افراد مبتلا به این بیماری را بنویسید. ( 5/0 )                             شهریور 83

9- کدام فنوتیپ های گروه خونی نشان دهنده ی ژنوتیپ این صفت است ؟ پاسخ خود را با ذکر دلیل بنویسید ( 1 )               دی 83

10- هم توانی چه تفاوتی با غالب ناقص دارد ؟ ( 5/0 )                                                                 خرداد84- دی 85- شهریور 86

11- در خانواده ای که پدر و مادر تالاسمی مینور دارند. ژنوتیپ ها و فنوتیپ های مورد انتظار در فرزندان که با فنوتیپ و ژنوتیپ والدین متفاوت است را بنویسید .  C الل طبیعی            c الل تالاسمی ( 1 )                                                          شهریور 84- دی 85

12- صفت رنگ گل در گیاه میمونی غالب ناقص است از آمیزش گل میمونی صورتی ( RW ) به روش خودلقاحی چه نوع ژنوتیپ ها و فنوتیپ های جدیدی تولید خواهد شد؟  ( قرمز= R     سفید= W   )( 1 )                                                              دی 84

13- در خانواده ای که یکی از والدین گروه خونی A و دیگری گروه خونی B دارند چهار نوع گروه خونی متفاوت در فرزندان دیده می شود ژنوتیپ فرزندان را بنویسید. ( 1 )                                                                                                                خرداد85

14- علت بیماری فنیل کتونوریا ( نقص در واکنش های مابولیسمی بدن افراد مبتلا ) را بنویسید. ( 5/0 )                            خرداد85

15- الف ) در خانواده ای که پدر ومادر هر دو موهای موج دار دارند سه نوع فنوتیپ در فرزندان قابل پیش بینی است. ( 1   شهریور 85

ژنوتیپ هر یک از آن فنوتیپ ها را بنویسید. ( فرفری= R      صاف= S )

ب ) رابطه ی بین الل های حالت مو در انسان از کدام الگو پیروی می کند

16- یک صفت چند اللی در انسان نام ببرید ( 25/0 )                                                                                         دی 85

17- در خانواده ای که پدر ومادر موی موج دار  دارند: ( 5/0 )                                                                            خرداد86

الف ) ژنوتیپ والدین را بنویسید.

ب ) احتمال داشتن دختری با موی موج دار چقدر است ؟ ( مجعد = R       صاف =  S )

18- الف ) تغییر رنگ موهای روباه قطبی را در تابستان و زمستان چگونه توجیه می کنید؟(5/0 )                                     خرداد86

ب ) پیشنهاد پرهیز از ازدواج فامیلی می تواند درصد ابتلا به بیماری تالاسمی ماژور را به شدت کاهش دهداما این راه حل برای پیشگیری از بیماری هانتینگتون کارایی کمتری دارد علت چیست ؟

19- در خانواده ای که پدر و مادر گروه های خونی متفاوتی دارند نیمی از فرزندان گروه خونی A ونیمی گروه خونی B دارند ( به طور طبیعی احتمال هیچ نوع گروه خونی دیگر در میان فرزندان وجود ندارد ) ( 1 )                                                        شهریور 86

فنوتیپ والدین و ژنوتیپ فرزندان را بنویسید.

20- پدر ومادری سالم دارای فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور هستند: ( 5/0 )                                                            دی 86

الف ) ژنوتیپ والدین را بنویسید                 ب ) ژنوتیپ فرزند بیمار را بنویسید.

21- از خود باروری گل میمونی صورتی ( RW ) چه فنوتیپ هایی حاصل می شود؟ ( R= قرمز     W= سفید )( 75/0 )     دی 86

22- اگر پدر مبتلا به هموفیلی و مادر فاقد این ژن باشد تمام دختران ناقل هموفیلی و تمام پسرانسالم خواهند بود. اما اگر مادر مبتلا به هانتینگتون باشد تمام فرزندان به این بیماری مبتلا خواهند شد علت این پدیده ها چیست ؟ ( 5/0 )                                  خرداد87

23- از آمیزش گاو نر قرمز تیره با گاو ماده سفید گاوهای قرمز روشن تولید می شوند. ( 75/0 )                                      خرداد87

اگر گاو نر قرمز روشن با گاو ماده قرمز روشن آمیزش یابد چه فنوتیپ های تولید خواهد شد ؟

24- اگر پدر گروه خونی AB ومادر گروه خونی B  ناخالص داشته باشد کدام گروه های خونی در فرزندان آنها

 قابل انتظار است ؟ ( 75/0 )                                                                                                                    شهریور 87

25- در نخود فرنگی رنگ ارغوانی گل نسبت به سفید غالب است . اگر نخود گل ارغوانی ناخالص به روش خودلقاحی آمیزش یابد ژنوتیپ ها و فنوتیپ جدید را بنویسید ( P= گل ارغوانی        p= گل سفید )  ( 75/0 )                                                          شهریور 87

26-  مردی با موی مجعد با زنی که موی صاف دارد ازدواج میکند فرزند آنها ا ز حالت مو چه فنوتیپی رانشان می دهد؟( 1 )  شهریور 88

ب- در کدام یک از موارد زیر ،آمیزش آزمون برای تعین ژنوتیپ موثر است چرا؟

  1- گل ادریسی آبی                2- نخود فرنگی گلبرگ ارغوانی

ج- فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور از چه نوع پدر و مادرانی متولد می شوند؟

27- در هر یک از صفات زیر رابطه الل ها را مشخص کنید: ( 5/0 )                                                                        دی 88

الف- رنگ گل گیاه میمونی                                             ب- رابطه الل های I B   IB  در گروه خونی

28- در نوع خاصی گیاه فنوتیپ سفیدی رنگ میوه بر فنوتیپ زرد غالب است باغبانی گیاهی را که میوه سفید می دهد با گیاه میوه زردی آمیزش داده است در حدود نیمی از گیاهانی که از این آمیزش حاصل شده اند میوه سفید و نیم دیگر میوه زرد دارند ( 75/0 )    خرداد89

الف- ژنوتیپ گیاهان والد چگونه بوده است ؟

ب- اگر به فرض در میان میوه های حاصل تعدادی میوه کرم رنگ بوجود آید توارث رنگ میوه چگونه خواهد بود؟

29- زن و مردی سالم دارای فرزند هموفیل شده اند اگر پدر زن هموفیل باشد ژنوتیپ مادر و جنسیت فرزند هموفیل را بنویسید( 5/0 )        خرداد89

30- - دختری با موهای صاف با پسری که موهای مجعد دارد ازدواج میکند: ( 75/0 )                                                     شهریور 89

الف- نوع رابطه اللی این صفت را بنویسید.

ب- چه فنوتیپ جدیدی از این صفت در فرزندان ایجاد می شود؟

ج- چه نسبتی از فرزندان این خانواده صفت مشابه مادر دارند؟

 http://biologytorbat.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 18:19 |

 هرپس

هرپس تناسلي يك بيماري مقاربتي به شدت واگيردار مي باشد . تظاهرات اين بیماري شامل درد ، خارش و زخم در نواحي تناسلي مي باشد .گونه اي از ويروس هرپس سيمپلكس (  HSV  ) عامل بيماري هرپس تناسلي است كه از طريق شكاف هاي كوجك روي پوست يا غشاء مخاطي وارد بدن مي شود. اصلي ترين راه انتشار ويروس تماس جنسي است

براي اين عفونت عود كننده هيچ درماني وجود ندارد و اين امر سبب ايجاد فشارهاي روحي و شرمندگي در افراد مي شود

ابتلا به هرپس تناسلي دليلي براي اجتناب از سكس يا منصرف شدن از فكر روابط نمي باشد . اگر شما يا شريك جنسي تان به اين عفونت آلوده شده ايد مي توانيد با رعايت نكاتي انتشارHSV  را كنترل نموده و خودتان و شريك جنسي تان را حفاظت نماييد

 علائم و نشانه ها

اكثريت كساني كه آلوده به ويروس HSV مي شوند هرگز از داشتن بيماري آگاه نمي شوند چرا كه اين افراد هيچ علامت و نشانه اي ندارند. علائم و نشانه هاي HSV مي تواند چنان خفيف باشد كه مورد توجه افراد قرار نگيرد. معمولا اولين بروز، بدترين بروز در وقوع بيماري است و برخي از افراد هرگز براي دومين بار بيماري را تجربه نمي كنند. اما سايرافراد حتي پس از 40 سال از بروز اوليه بيماري، مجددا بيماري را تجربه مي كنند

نشانه هاي هرپس تناسلي مي تواند شامل :

برآمدگيهاي كوچك قرمز ، تاولهاي كوچك يا زخم هاي باز در ناحيه تناسلي ، مقعد و نواحي اطراف
درد يا خارش اطراف ناحيه تناسلي ، كفل ها و داخل رانها

   

اولين نشانه هرپس تناسلي معمولا درد يا خارش است كه در عرض چند هفته پس از مواجهه با شريك جنسي آلوده شروع مي شود پس از چندين روز ممكن است برآمدگيهاي كوچك قرمز ظاهر شود سپس آنها پاره مي شوند و تبديل به زخم هايي مي گردند كه ترشح يا خونريزي دارند در نهايت روي زخم ها دلمه تشكيل مي شود و بهبود مي يابند

در زنها زخم ها مي توانند در ناحيه واژن ، آلت تناسلي خارجي ، كفل ها ، مقعد يا دهانه رحم قرار گيرند. در مردها زخم ها مي توانند روي آلت تناسلي ، كيسه بيضه ، كفل ها ، مقعد ، رانها يا درون پيشابراه ظاهر شوند

اگر فردي زخم داشته باشد ممكن است در حين ادرار كردن درد داشته باشد همچنين شخص ممكن است پس از برطرف شدن عفونت، درد و حساسيت را در ناحيه تناسلي تجربه كند. در طول اولين بروز بيماري فرد ممكن است علائم و نشانه هاي شبيه آنفلوانزا داشته باشد نظير سردرد ، دردهاي عضلاني ، تب و نيز غدد لنفاوي متورم در ناحيه كشاله ران

 عود

هرپس تناسلي در هر شخصي متفاوت است و علائم و نشانه ها ممكن است براي سالها تكرار شود. بعضي افراد بروزهاي متعددي را در هر سال تجربه مي كنند اما در بسياري از افراد با گذشت زمان  ميزان تكرار بيماري كمتر مي شود. فاكتورهاي زيادي مي توانند بروز مجدد بيماري را تسهيل كنند مثل: استرس ، قاعدگي ، ضعف سيستم ايمني حاصل از داروها مثل استروئيدها و شيمي درماني ،يا ناشي از عفونتها مثل ايدز ، بيماري ،جراحي ، خستگي ، سايش نظير آنچه كه در نزديكي جنسي خشن اتفاق مي افتد

در بعضي موارد حتي وقتي كه ضايعات وجود ندارند عفونت مي تواند فعال و مسري باشد

علل

آلودگي با دو نوع ويروس هرپس سيمپلكس مي تواند سبب هرپس تناسلي شود

HSV نوع يك – اين نوع معمولا سبب زخم هاي سرد يا تب خال اطراف دهان مي شود اگرچه مي تواند در حين سكس دهاني به نواحي تناسلي نيز منتشر شود

HSV نوع دوم – اين نوع معمولا سبب هرپس تناسلي مي شود. ويروس از طريق تماس جنسي و تماس پوست با پوست منتشر مي شود. HSV2 خيلي شايع است و شديدا مسري مي باشد چه زخم باز موجود باشد چه نباشد اما عفونت در بسياري از مردم علائم و نشانه هاي غير قابل تشخيص ايجاد مي كند و مي تواند همچنان به يك شريك جنسي منتقل شود

از آنجائيكه ويروس در خارج از بدن به سرعت مي ميرد تقريبا غير ممكن است از طريق تماس با توالت ، حوله و ساير لوازم شخصي فرد آلوده، مبتلا شد

 غربالگري و تشخيص

اگر به داشتن هرپس تناسلي مشكوك هستيد به پزشك مراجعه كنيد پزشك معمولا مي تواند توسط گرفتن نمونه يا كشت از تاول ها يا زخم هاي اوليه جهت انجام آزمايشات، هرپس را تشخيص دهد. آزمايش خون نيز مي تواند عفونت با هرپس را مشخص كند

از آنجائيكه افراد مبتلا به هرپس معمولا داراي ساير بيماريهاي منتقله از راه جنسي نظير كلاميديا ،سوزاك و ايدز مي باشند پزشك مي بايست براي اين بيماريها نيز فرد را مورد بررسي قرار دهد. اگر مشكوك هستيد كه قبلا به بيماري هرپس مبتلا شده ايد تست خون مي تواند مواجهه قبلي با عفونت HSV نوع اول يا دوم را تاييد نمايد

 عوارض

در بالغين سالم هرپس تناسلي معمولا به غير از زخم، عوارض دائمي جدي ديگري ايجاد نمي كند.ولي اين عوارض ممكن است رخ دهند

ابتلا به سايرSTD ها – ابتلا به هرپس تناسلي مي تواند خطر انتقال يا ابتلا به ساير بيماريهاي مقاربتي نظير ويروس ايدز را افزايش دهد
عفونت نوزادي - مادري با زخم هاي باز مي تواند در حين عبور نوزاد از كانال زايمان آلودگي را به نوزادش انتقال دهد هرپس تناسلي مي تواند سبب آسيب مغزي ، كوري يا مرگ نوزاد شود

 مادراني كه اولين بروز هرپس را در زمان زايمان تجربه مي كنند بيشترين احتمال را براي انتقال عفونت به نوزادشان دارند

 درمان

هيچ درمان قطعي ( بهبودي ) براي هرپس تناسلي وجود ندارد اما درمان هرپس تناسلي شامل داروهاي ضد ويروسي خوراكي مثل آسيكلووير، فام سيكلووير و دالا سيكلووير به بهبود سريعتر زخم ها و كاهش دفعات عود كمك مي كند. اين داروها اگر روزانه مصرف شوند همچنين ممكن است شانس عفونت شريك جنسي شما را به ويروس هرپس كاهش دهند

 پيشگيري

توصيه ها براي پيشگيري از هرپس تناسلي همانند توصيه هاي پيشگيري از ساير بيماريهاي مقاربتي است. نكته كليدي براي اجتناب از ابتلا به HSV اين است كه اين بيماري شديدا مسري است بويژه وقتي كه ضايعات وجود دارند. پرهيز از فعاليت جنسي يا محدود كردن تماس جنسي فقط با يك نفر كه فاقد عفونت مي باشد بهترين راه براي پيشگيري از عفونت است. خلاصه آنچه كه مي توان انجام داد :

استفاده از كاندوم لاتكس حين هر تماس جنسي يا داشتن شريكي كه از آن استفاده كند
محدود كردن تعداد شركاي جنسي
اجتناب از نزديكي با شريكي كه در مرحله بروز هرپس در ناحيه تناسلي يا ساير نواحي مي باشد

اگر باردار هستيد و از ابتلا خود مطمئن هستيد به پزشك خود بگوئيد كه مبتلا به HSV هستيد و اگر مطمئن نيستيد بخواهيد كه براي HSV آزمايش شويد. در طول حاملگي مراقب علائم و نشانه هاي HSV باشيد پزشك ممكن است پيشنهاد كند كه مصرف داروهاي ضد ويروسي هرپس را در اواخر حاملگي شروع كنيد تا سعي شود از وقوع بيماري در حول و حوش زمان زايمان جلوگيري شود. اگر فرد با بروز بيماري در هنگام زايمان روبرو شود پزشك احتمالا روش سزارين را توصيه خواهد كرد تا خطر انتقال ويروس به بچه كاهش يابد

 مراقبت از خود

اگر شما مبتلا به يك عفونت فعال هستيد :

از سكس اجتناب كنيد

زخم ها را تميز و خشك نگه داريد

از لمس كردن زخم ها پرهيز كنيد و پس از تماس با زخم ها دستهايتان را بشوئيد

بخاطر داشته باشيد كه ويروس حتي وقتي كه نشانه اي وجود ندارد مي تواند انتشار يابد. قبل از اينكه فعاليت جنسي را از سر بگيريد صبر كنيد تا همه زخم ها بطور كامل بهبود يابند و هميشه براي كاهش شانس آلوده كردن شريك خود از كاندوم لاتكس استفاده كنيد  

منبع : صدای سلامتی

+ نوشته شده توسط محمد جباری در جمعه هفدهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 19:56 |
 استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد

 فصل اول : نگرش علمی

1-  چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند ؟ ( 5/0 )                                                خرداد 81

2- شاخه های اصلی علوم زیستی کدامند ؟ ( 5/0 )                                                                            خرداد۸۱

3- فرضیه چیست ؟ ( 5/0                                                                                                        خردادشهریور81

4- در روش علمی پس از مرحله ی فرضیه سازی کدام مرحله قرار دارد ( 5/0 )                                     خرداد81

5- الف ) یک مثال از خطای شنوایی ویک مثال از خطای بینایی بنویسید

      ب )  پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظور امجام می شوند ؟ ( 1 )                                    خرداد81

6- روش علمی را تعریف کنید ( 75/0 )                                                                                           شهریور 81

7- اهمیت تعریف مسئله در روش علمی چیست ( 5/0 )                                                                       شهریور 81

8- آیا می توان پاسخ همه پرسشهای خود را به روش علمی بدست آورد ؟ چرا ؟ ( 75/0 )                       شهریور 81

9- آزمایش کنترل شده را تعریف کنید. ( 5/0 )                                                                                    خرداد85

10- دانشمندان پس از ون هلمونت دو درس مهم از وی گرفتند . آن دو را بنویسید . ( 5/0 )                       خرداد85

11- الف ) چرا محققان انتظار ندارند پاسخ همه پرسشهای خود را به روش علمی به دست آورند ؟

      ب  ) تحقیق در مورد چگونگی به ارث رسیدن صفات از والدین به فرزندان به کدام یک از دو شاخه ی اصلی علوم زیستی مربوط می شود ؟ ( 75/0 )                                                                                                                          شهریور 85

12- ردی برای آزمون این فرضیه که : (( نوزادان کرمی شکل از ذرات ریزی که مگس ها بر روی گوشت فاسد بر جای می گذارند به وجود می آیند . )) آزمایشی را طراحی کرد .این آزمایش ومشاهدات حاصل از آن را بنویسید . (25/1 )         شهریور 85

13- در روش علمی پس از تعریف مسئله چه مراحلی باید انجام شود تا نتیجه عمل به انتشار گزارش خاتمه یابد ؟

فقط نام ببرید . ( 25/1 )                                                                                                                    شهریور 85

14- پژوهشهای علوم زیستی کاربردی به چه منظوری صورت می گیرد ؟ برای آن یک مثال بنویسید . ( 75/0 ) ش -85

 

فصل دوم : ساختار سلولی

 

1- انواع تومور را نام ببرید . ( 5/0 )                                                                                                  خرداد81

2- شکل یک کروموزوم را رسم کرده وبخشهای مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید . ( 75/0 )                 خرداد81

3- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                             خرداد81

الف ) نقش میتوکندری در سلول چیست

ب ) بزرگترین اندامک سلولی چیست ؟    

4- از وظایف دیواره سلولی در گیاهان 3مورد را ذکر کنید . ( 75/0 )                                                        خرداد81

5- برای هریک از از اجزای سلولی زیر یک وظیفه بنویسید : ( 5/0 )                                                      خرداد81

 

6- اجزای اصلی سلول را نام ببرید . ( 75/0 )                                                                                      شهریور 81

7- میتوز را تعریف کنید ( 5/0 )                                                                                                         شهریور 81

8- اندام را تعریف کنید ویک مثال بزنید ( 75/0 )                                                                                 شهریور 81

9- وظایف شبکه آندوپلاسمی در سلول چیست ؟ ( 5/0 )                                                                         شهریور 81

10- الف ) اجزای اصلی کروماتین کدامند ؟( 25/1 )                                                                              شهریور 81

      ب  )  محل اتصال دو کروماتید یک کروموزوم چه نام دارد ؟

11- وظیفه ی هر یک از اجزای سلولی زیر را بنویسید ( 75/0 )                                                           شهریور 81

الف ) ریبوزوم                                 ب ) لیزوزوم                            ج ) دستگاه گلژی

12- الف ) اسکلت سلولی را تعریف کنید ونقش آن را بنویسید.( 1 )                                                          خرداد85

ب ) چگونگی تشکیل تومور را بنویسید  

13- اصول نظریه سلولی را بنویسید .( 1 )                                                                               خرداد85 شهریور 85

14- الف ) وظایف شبکه آندوپلاسمی را بنویسید. (1 )                                                                             خرداد85

      ب  ) بافت را تعریف کنید.

15- الف ) دو وظیفه غشای پلاسمایی را بنویسید.( 5/1 )                                                                         خرداد85                               ب ) ساختمان ونقش دستگاه گلژی را توضیح دهید.

        ج )  بافت را تعریف کنید .

16- الف ) دو وظیفه ی دیواره ی سلولی را بنویسید.( 5/1 )                                                                   شهریور 85

       ب  )اجزای تشکیل دهنده ی هسته را نام ببرید.

17- چگونگی بروز سرطان به وسیله ی تومورهای بدخیم را توضیح دهید. ( 1 )                                      شهریور 85

  فصل سوم : ساختار شیمیایی

1- وظیفه پروتئین هموگلوبین چیست ؟( 25/0 )                                                                                  خرداد81

2- واحد سازنده هریک از مواد آلی زیر را بنویسید . (5/0 )                                                                  خرداد81

الف ) نشاسته                                                                 ب ) پروتئین

3- یک مولکول تری گلیسرید پس از تجزیه به چه مولکولهایی تبدیل می شود ؟( 5/0 )                             خرداد81

4- دو نقش چربیها را در بدن بنویسید .( 5/0 )                                                                                    خرداد81

5- هر مولکول تری گلیسرید از ترکیب چه موادی حاصل شده است ؟ ( 5/0 )                                         شهریور 81

6- مهمترین گروه های ترکیبات آلی بدن جانداران را نام ببرید. (1 )                                                     شهریور 81

7- انواع هیدراتهای کربن کدامند ؟ سلولز جزء کدام یک از این گروه ها است ؟ (1 )                              شهریور 81

8- از وظایف لیپیدها دو مورد را ذکر کنید . ( 5/0 )                                                                           شهریور 81

9- الف ) آنزیمها چه تاثیری بر واکنش های شیمیایی دارند ؟( 5/0 )                                                    شهریور 81

    ب ) چرا برای انجام واکنشها مقادیر بسیار کم آنزیم کافی است ؟

10- وظایف ( نقش)  لیپیدها در سلول را بنویسید ( 5/0 )                                                                      خرداد85

11- واحد ساختاری هر یک از ترکیبات زیر را بنویسید. ( 5/0 )                                                            خرداد85

الف ) گلیکوژن                                                 ب ) پروتئین

12- الف ) پلی ساکارید مخصوص سلولهای جانوری چه نام دارد ودر کدام اندامهای بدن ذخیره می شود ؟( 1 )      خ 85

     ب )   هر تری گلیسرید پس از تجزیه شدن به چه مولکولهایی تبدیل می شود ؟

13- با مقایسه سوختن گلوکز در آزمایشگاه ودرون سلولها اهمیت آنزیمها را توضیح دهید .( 1 )                   خرداد85

14- الف ) گلیکوژن در سلولهای کدام موجودات زنده وجود دارد ؟( 1 )                                                   شهریور 85

      ب ) چگونه می توان به وجود نشاسته در گیاهان پی برد ؟

15- برای هریک از مواد زیر یک وظیفه بنویسید.. ( 1 )                                                                      شهریور 85

الف ) لیپیدها                ب ) هموگلوبین خون                    ج ) پروتئین ماهیچه               د ) آنزیم  

16- محلول یددار لوگول برای شناسایی کدام ماده آلی استفاده می شود (25/0 )

 فصل چهارم : تولید کنندگی

 ۱- با توجه به نمودار صفحه 28 به پرسشهای زیر پاسخ دهید ( 1 )                                                         خرداد81

الف ) منحنی را تفسیر کنید

ب ) دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از33 درجه چیست ؟

2- الف ) نقش رگبرگها در برگها چیست ؟ ( دو مورد ذکر شود )  ( 1 )                                                      خرداد81

     ب  ) مهمترین محصول فتوسنتز چه مادهای است ؟

     ج ) کدام روپوست روزنه ی فراوانتری دارد ؟

3- مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شوند کدامند ؟ ( 5/0 )                                                          شهریور 81

4- الف ) نقش کوتیکول در گیاهان چیست ؟( 5/0 )                                                                            شهریور 81

    ب  ) آوندهای آبکشی در رگبرگها چه وظیفه ای بر عهده دارند ؟

5- الف ) فتوسنتز کنندگان اصلی کره ی زمین کدامند؟ چرا ؟ ( 1 )                                                        شهریور 81

     ب ) نشاسته معمولا در کدام اندامک گیاهی ذخیره می شود ؟

6- لایه کوتینی سطح روپوست گیاهان چه نام دارد ؟ (25/0 )                                                               شهریور 81

7- علت یا علل موارد زیر را بنویسید. (5/0 )                                                                                    شهریور 81

الف ) همه فتوسنتز کنندگان آبزی حداکثر تا عمق صد متری آب می توانند زندگی کنند

 ب ) گیاهان گلوکز ساخته شده را به همان صورت در اندامهای خود ذخیره نمی کنند وآن را به مواد دیگری تبدیل می کنند .

8- با توجه به نمودار صفحه 27 به پرسشهای زیر پاسخ دهید ( 1 )                                                        خرداد85

الف ) اگر درصد دی اکسید کربن هوا 03/0 باشد شدت فتوسنتز چقدر خواهد بود ؟

ب ) هنگام این آزمایش ها شدت نور یکسان بود این کار چه اهمیتی دارد ؟

ج ) کمترین مقدار دی اکسید کربن هوا که با حداکثر شدت فتوسنتز همراه است چقدر است ؟

9- با استفاده از وسایل ومواد زیر آزمایشی را طراحی کنید که با انجام آن بتوان آزاد شدن اکسیژن را در فتوسنتز نشان داد :

ظرف آب ( بشر ) قیف شیشه ای لوله آزمایش آب گیاه آبزی میله وپایه وگیره

شکل مربوط به آزمایش را رسم کنید ونحوه انجام آن را بنویسید. (1 )                                                     خرداد85

10- نقش هر یک از بخش های زیر در برگ را بنویسید . ( 1 )                                                               خرداد85

الف ) کوتیکول                           ب ) رگبرگها                                   ج ) کلروفیل

11- مواد خام مصرفی در فتوسنتز و نیز مواد حاصل از آن را نام ببرید . ( 1 )                                         شهریور 85

12- با توجه به شکل برگ اجزائ مشخص شده آن را نامگذاری کنید ( 1 )                                               شهریور 85

13- الف ) فتوسنتز را تعریف کنید .(1 )                                                                                             شهریور 85

       ب  ) برای تولید پروتئین در گیاهان چه موادی به کار می رود ؟

14- هر یک از اعمال زیر توسط کدام بخش از برگ انجام می شود ؟( 1 )                                               شهریور 85

الف ) ورود آب                                                   ب ) خروج محصولات فتوسنتزی

ج ) جلوگیری از تبخیر آب                                      د ) ذخیره ی نشاسته

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 14:38 |

غشاء سلولی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به: ناوبری, جستجو
غشاء سلولی

غِشاء سلولی یا غشاء پلاسمایی به پوسته نازک یاخته‌ها که از یک دولایه فسفولیپیدی تشکیل شده گفته می‌شود.

غشای سلولی همچنین به عنوان مرز میان اندامک‌های درون یاخته‌ای عمل می‌کند.

غشاء سلولی

به بیان دیگر غشاء سلول جداری ست که محافظت از سلول را برعهده دارد. سیتو پلاسم در داخل غشاء سلول است و محیط خارج سلولی در خارج از آن قرار دارد. غشاء سلول از یک لایه پروتئین و دو لایه چربی تشکیل شده است. رفت و آمد مواد به داخل و خارج سلول از طریق کانال های غشاء سلول انجام می شود. از بین رفتن این غشاء آسیب پذیری سلول را سبب می شود.

[ویرایش] ساختار

غشای پلاسمایی شامل یک دولایه فسفولیپیدی همراه با کلسترول و پروتئین‌های درون غشایی یا سطح غشایی می‌باشد.

[ویرایش] کارکردها

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 15:54 |

مقدمه

وبا یکی از بیماریهای واگیر عفونی است که فقط در انسان ایجاد بیماری می‌کند. عامل بیماریزایی وبا یک باکتری به نام ویبریو کلرا است و این بیماری در اثر سم تولید شده از این باکتری که در روده کوچک تکثیر می‌یابد، ظاهر می‌شود. این بیماری چون اولین بار در منطقه‌ای به نام التور در آفریقا پیدا شد، به این نام مشهور می‌باشد. عامل بیماری مدت زیادی در آب زنده می‌ماند و در مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی آن بالا است، بیشتر شایع است و بیشتر عامل بیماریزا از طریق مدفوع و فاضلاب قابل انتقال است.تصویر

خصوصیات عامل بیماریزا

باسیلهای گرم منفی بی‌هوازی اختیاری در گروهی که شامل خانواده ویبریوناسه است قرار دارند. از جنسهای مهم این خانواده ویبریو و آئروموناس می‌باشند. باکتریهای متعلق به جنس ویبریو خمیده بوده و اغلب غیر بیماریزا هستند. گونه مهم بیماریزا ویبریو کلرا (Vibrio Cholera) عامل بیماری وبا می‌باشد. این بیماری با اسهال آبکی و فراوان مشخص می‌شود. ویبریو کلرا در گرمای 65 درجه سانتیگراد در مدت 30 دقیقه کشته می‌شود و در آب جوش ظرف چند ثانیه از بین می‌رود. کلر با غلظت 0.6 میلیگرم در لیتر ، این باکتری را از بین می‌برد.

علایم بالینی

بیماری وبا دارای دو مرحله است.

مرحله تخلیه ای

بیمار ناگهان دچار اسهال آبکی ، پرفشار و بدون درد می‌شود و اندکی بعد استفراغ روی می‌دهد. در موارد شدید ممکن است حجم مدفوع از 250 سی‌سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در 24 ساعت بیشتر شود و بیمار تا 40 بار در روز مدفوع داشته باشد. مدفوع در این بیمار ، فاقد صفرا و خون و خاکستری رنگ (نمای آب برنجی) و دارای بوی غیر زننده می‌باشد.

مرحله روی هم خوابیدگی عروق (کلاپس)

به زودی به علت کم شدن آب بدن ، بیمار وارد این مرحله می‌شود. با از دست دادن 5 - 3 درصد وزن طبیعی بدن ، تشنگی و با کاهش 8 - 5 درصد وزن بدن ، ضعف و سرگیجه دیده می‌شود. کاهش بیش از 10 درصد وزن بدن ، منجر به ترشح کم ادرار و گاهی قطع کامل ادرار ، نبض ضعیف ، چشمهای گود رفته ، پوست چروکیده ، شکم فرورفته ، گرفتگی عضلانی به علت اختلالات در میزان الکترولیتهای بدن و در شیر خواران فرورفتگی ملاج و در نهایت خواب آلودگی و مرگ می‌شود.تصویر

راههای انتقال

تماس مستقیم

این بیماری به ندرت از طریق دستهای آلوده ، تماس با مواد مدفوعی و استفراغ بیماران ، ملحفه و لوازم آلوده منتقل می‌شود.

تماس غیر مستقیم

از طریق آب آلوده به مدفوع انسان ، منابع آب حفاظت نشده ، غذای آلوده ، سبزیجات و میوه‌های آلوده و یا شسته شده با آب آلوده ، شیر آلوده و بستنی تهیه شده از منابع غیر مطمئن.

مخزن و منبع بیماری

انسان تنها مخزن وبا است که به صورت بیمار یا حامل است و منبع بیماری ، اسهال و استفراغ بیماران و حاملان بیماری می‌باشد.

دوره کمون

دوره کمون این بیماری ممکن است خیلی کوتاه بوده و بستگی به مقدار باکتری وارد شده به بدن فرد دارد. متوسط دوره کمون 3 - 2 روز و از چند ساعت تا چند روز گزارش شده است.

دوره واگیری

تا زمانی که بیمار در مدفوع خود ویبریو کلرا دفع نماید، می‌تواند برای محیط آلوده کننده باشد. افرادی که عفونت مزمن کیسه صفرا دارند می‌توانند به عنوان حاملین به ظاهر سالم در انتشار بیماری دخالت کنند. در این افراد ممکن است بطور متناوب کشت مدفوع مثبت شود. دادن آنتی بیوتیک مناسب در کوتاه کردن این دوره می‌تواند نقش داشته باشد.تصویر

عوامل مربوط به میزبان

سن و جنس شیوع

بیماری در هر دو جنس و در همه سنین دیده می‌شود. در مناطق بومی کودکان نسبت به بزرگترها بیشتر مبتلا می‌شوند. ولی در کودکان زیر 2 سال به علت ایمنی اکتسابی از شیر مادر ، کمتر از بچه‌های بزرگتر است.

اسیدیته معده

بیماریها یا داروهای کاهنده اسید معده ، ابتلا به بیماری وبا را افزایش می‌دهد.

ایمنی زایی

یک بار ابتلا به بیماری ، ایمنی طبیعی دائمی ایجاد می‌نماید.

گروههای خونی

افراد با گروه خونی O بیشترین ابتلا به بیماری وبا و افراد با گروه خونی AB کمترین خطر ابتلا را دارا هستند.

درمان

سازمان بهداشت جهانی ، مصرف ترکیب مایع درمانی خوراکی ors را توصیه کرده است. مصرف ors حتی در شیر خواران بدون خطر است به شرط این که با مصرف شیر مادر یا آب همراه باشد.

راههای پیشگیری

 • چون بیماری بیشتر از طریق آب آلوده شیوع می‌یابد، سعی کنیم برای نوشیدن آب ، شستشوی ظروف ، خوردن سبزیجات از آب لوله کشی کلردار استفاده کنیم. در غیر این صورت آب را بجوشانیم و پس از سرد شدن مصرف کنیم.
 • سبزیجات و میوه‌ها را قبل از مصرف با محلول پرکلرین گندزدایی و پس از شستن با آب سالم مصرف کنیم.
 • از خوردن ماهی خام یا کم پخته که از آب آلوده گرفته شده، اجتناب کنیم.
 • به دیگران توصیه کنیم از شنا کردن در استخرهای عمومی و از خوردن آبمیوه و ساندویچ یا هر غذایی که احتمال داده می شود آلوده باشد، جدا خودداری کنند.
+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 15:27 |
تكنولوژی نوتركیبDNA یاRecombinant DNA Technology مجموعه ای از تکنیک های مرتبط با DNA است که با وارد شدن در عرصه دانش بیولوژی در اوایل دهه1970 میلادی، انقلابی در تحقیقات علوم پایه زیستی و نیز بیوتكنولوژی بوجود آورده است. تکنیک همانند سازی ژن یا Gene Cloning هسته مركزی تكنولوژی نوتركیب DNAرا تشكیل می دهد كه با استفاده از آن می توان یك ژن بیگانه را در یک سلول زنده كپی و تكثیر كرده و سپس با بیان آن، پروتئین مرتبط با آن ژن را که اصطلاحأًَ پروتئین نوترکیب (Recombinant Protein) نامیده می شود، در مقادیر زیاد تولید نمود.
امروزه اهمیت کاربردی تکنولوژی نوترکیب در زمینه ساخت دارو و واكسن، درمان و تشخیص بیماری ها و نیز بهبود کمی و کیفی محصولات كشاورزی و غذایی بیش از پیش آشکار شده است. بر این اساس اغلب کشورهای جهان جهت بسط و اعتلای فعالیت های آموزشی و کاربردی خود در این زمینه برنا مه ریزی و سیاست گذاری کرده اند. در کشور ما نیز از نزدیک به یک دهه پیش برنامه های مدونی تهیه و به معرض اجرا گذارده شده که هم اکنون شاهد به بار نشستن برخی از آن ها هستیم.
هدف اصلی گروه نوترکیب مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، ابن سینا، اعتلای جایگاه این تکنولوژی نوین در کشور است. در این راستا گروه نوترکیب سعی کرده است با تربیت نیروهای متخصص در قالب پذیرش دانشجویان دیگر مراکز علمی- پژوهشی جهت انجام دادن پایان نامه های تحصیلی، برگزاری کارگاه های تخصصی و نیز به انجام رساندن پروژه های تحقیقاتی هدف خود را دنبال نماید.

محورهای اصلی فعالیت های تحقیقاتی گروه به شرح زیر است:
 1. تخلیص پروتئین ها و اسید های نوکلئیک
 2. تولید پروتئین های نوترکیب دارویی
 3. آنالیزهم زمان تمامی پروتئین های یک سلول (پروتئومیکس)
 4. تولید آنتی بادی های نوترکیب تک زنجیره انسانی با استفاده از تکنیک Phage Display
+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 19:15 |
نانو تكنولوژی به معنی به كارگیری روش‌های دقیق فیزیكی شیمیایی و دانش برگرفته از علم مواد در تولید ساختارهای در اندازه نانو(9-10متر) است. بر این اساس، ساختارهای در اندازه نانو موجود در طبیعت جزئی از فن‌آوری نانو محسوب نمی‌گردند. فن‌آوری نانو با ایجاد خواص جدید و یا بهبود خواص، موجب كاربری‌های نوین و یا ارتقاء كارآیی مواد شده است.
از مهم‌ترین كاربردهای نانوتكنولوژی، كه محور اصلی فعالیت‌های گروه نانوتكنولوژی را تشكیل می‌دهد، استفاده از نانوذرات در بیوتكنولوژی و هم‌چنین تشخیص و درمان بیماری‌ها است. امروزه بیوتكنولوژی مسیر موفقی را در تولید و تخلیص پروتئین‌های نوتركیب دارویی طی می‌نماید و به كارگیری فن‌آوری نانو می‌تواند در زمینه خواص مواد و رزین‌های مورد استفاده در بیوتكنولوژی كمك شایانی نماید. علاوه بر این، نانوذرات مغناطیسی و نیز نانوذرات فلوئورسانت به دلیل مزایای متعدد نسبت به ذرات دیگر، امكان تشخیص زودرس بیماری‌ها را فراهم می‌نمایند. لذا برخی طرح‌های تحقیقاتی گروه بر تولید این نانوذرات، افزودن گروه‌های عامل، اتصال نانوذرات حاصله به بیومولكول‌ها و بهینه‌سازی آن متمركز است
.

منبع : پژوهشکده نانو تکنولوژی زیستی

+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 19:6 |

فصل نهم : تولید مثل گیاهان

1- گیاهان از تغییر جلبک های سبز پر سلولی به وجود آمده اند

1- کدام گروه از گیاهان بدون آوند هستند؟ ( 5/0 )                                                                                         شهریور 83

2- تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه

1- اسپوروفیت خزه شامل چه بخشهایی است ؟ ( 5/0 )                                                                           خرداد82 شهریور 86

2- آنتریدی چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                                                مرداد82- دی 86

3- شکل زیر( شکل صفحه 191 ) قسمتی از چرخه ی زندگی خزه را نشان می دهد : ( 1 )                                              دی 82                

الف ) شماره  های 1 و2 را در برگ امتحانی نامگذاری کنید

ب ) شماره های 3 و4 کدام تقسیم سلولی را معرفی می کند.

4- برگ شاخه چیست ( 5/0 )                                                                                                                  شهریور 83

5- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                                        دی 83

الف ) محل تشکیل تخم زا در خزه را بنویسید

ب ) کدام تقسیم سلولی موجب تشکیل تخم زا می شود

6- چرا نهانزادان آوندی همانند خزه گیان در مکان های مرطوب و سایه دار گسترش دارند؟ ( 25/0 )                     شهریور 84 خرداد87

7- ساختار و نقش آنتریدی وآرکگن را بنویسید. ( 5/0 )                                                                                      دی 84

8- الف ) بخش های تشکیل دهنده ی اسپوروفیت خزه را نام ببرید. ( 1 )                                                                 خرداد85

ب ) چرا به سرخس ها نهانزادان آوندی می گویند؟

9- در تولید مثل جنسی خزه گیان تخم از ترکیب کدام سلول ها حاصل می شود؟ ( 5/0 )                                           شهریور 85

10- بعد از ورود آنتروزوئید به آرکگن در خزه چه پدیده ای اتفاق می افتد و نتیجه ی آن چیست ( 5/0 )                           دی 85

11- مهمترین تفاوت های چرخه زندگی خزه با چرخه ی زندگی سرخس کدامند ( دو مورد را بنویسید )   ( 5/0 )               خرداد86

 ( از پرداختن به تفاوتهای ساختاری خودداری نمایید )

12- شکل مقابل اسپوروفیت بالغ سرخس را نشان می دهد اجزای شماره گذاری شده را نام ببرید ( 5/0 )                            دی 86

13- در خزه تخم در کجا تشکیل می شود؟ ( 25/0 )                                                                                         خرداد87

14- الف ) نقش آنتریدی در خزه چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                          شهریور 87

ب ) در کدام اندام سرخس هاگدان تشکیل می شود؟

15- الف- اسپوروفیت خزه علاوه بر تار از چه بخش دیگری تشکیل شده است؟( 5/0 )                                               شهریور 88

16- در رابطه با چرخه زندگی خزه و سرخس به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                       دی 88

الف گیاه اصلی در خزه در کدام مرحله قرار دارد

ب- در سرخس آنتریدی و آرکگن زیر چه بخشی به وجود می آیند؟

17- هر یک از موارد زیر از نظر سطح کروموزومی ( هاپلوئید یا دیپلوئیدی ) مشخص نمائید: ( 5/0 )                               خرداد89

الف- تارخزه                                                ب-برگ شاخه سرخس

18- طرح روبه رو بخشی از زندگی یک گیاه بدون آوند است با توجه به این طرح به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )           شهریور 89

الف- به جای علامت سوال (؟) کلمه مناسب را بنویسید.

ب- بیشتر عمر این گیاه در کدام مرحله طی می شود؟

3- تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار

1- گامتوفیت نر وگامتوفیت ماده در نهاندنگان هر یک معادل چه بخشی از گیاه است  ؟ ( 5/0 )                                       خرداد81

2- چگونه می توان با استفاده از تعداد قطعات گل تک لپه یا دولپه بودن گیاه را تشخیص داد ؟ ( 5/0 )                              خرداد81

3- چگونگی تشکیل آندوسپرم در تخمک بازدانگان را توضیح دهید ؟ ( 1 )                                                               خرداد81

4- مراحل تشکیل گامتوفیت نر ( گرده رسیده کاج ) را شرح دهید . ( 1 )                                                      شهریور 81 خرداد82

5- در نهاندانگان آنتروزوئید ها با کدام سلول ها در کیسه ی رویانی ترکیب می شوند و نتیجه ی این لقاح چیست ؟ ( 1 )  شهریور 81- خ82

6- انوخته غذایی دانه کاج و ذرت به ترتیب چه نام دارد ؟ ( 5/0 )                                                                         دی 81

7-الف ) در کاج آرکگن ها در ساختار چه بافتی ایجاد می شوند ؟ این بافت هاپلوئید است یا دیپلوئید؟ ( 5/0 )                   خرداد82

ب ) اندوخته ی دانه ی گندم چه نام دارد ؟

8- الف ) از رشد سلول رویشی دانه ی گرده ی کاج چه بخشی تشکیل می شود؟ ( 75/0 )                                             مرداد82

ب ) گل دو جنسی به چه نوع گلی گفته می شود؟                                                                                            شهریور 83

9- شکل زیر دانه ی ذرت را نشان می دهد قسمت های خواسته شده را نام گذاری کنید . ( 75/0 )                        مرداد82 شهریور 85

10- هر یک از عوامل زیر در تولید مثل گیاهان دانه دار چه نقشی دارند؟ ( 1 )                                                         شهریور 83

الف ) لوله ی گرده                                  ب ) لپه

11- مرحله ی گامتوفیت بازدانگان با پیدایش چه سلول هایی شروع می شود و با تشکیل چه سلولی خاتمه می یابد ؟ ( 75/0 )  دی 83

12- کیسه ی رویانی در تخمک نهاندانگان چگونه تشکیل می شود ؟ ( 75/0 )                                                            دی 83

13- الف ) نتیجه ی حاصل از رشد سلول زایشی و تقسیم سلول زایشی در دانه ی گرده را بنویسید ؟ ( 1 )         خرداد84 دی 85- دی 86

ب ) نقش لپه در دانه ی گیاهان چیست ؟

14- در هنگام نمو رویان نهاندانگان از تقسیم ورشد سلول ترپلوئید چه بخشی از دانه تشکیل می شود ؟ ( 25/0 )                شهریور 84

15- اجزای تشکیل دهنده ی تخمک کاج را نام ببرید ( 75/0 )                                                                            شهریور 84

16- شکل زیر دانه ی لوبیا را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید ؟( 75/0 )                            شهریور 84

17- پس از آنکه آندوسپرم در تخمک بازدانگان تشکیل شد تخم چگونه پدید می آید؟ ( 75/0 )                                       دی 84

18- اهمیت و نقش پوسته ی دانه را در نهاندانگان بنویسید. ( 75/0 )                                                                        دی 84

19- الف ) در تولید مثل جنسی نهاندانگان هر یک از دو گامت نر با کدام سلول در کیسه ی رویانی ترکیب می شود ؟(1 )       خرداد85

ب ) شکل زیر( صفحه 204 ) مربوط به دانه ی یک گیاه نهان دانه است . نام اجزای شماره گذاری شده را بنویسید .

20- الف ) چگونگی تشکیل آندوسپرم از سلول های پارانشیم خورش در بازدانگان را بنویسید. ( 1 )                    شهریور 85 دی 85

ب ) اجزای تشکیل دهنده ی پرچم را نام ببرید.

21- تخم تریپلوئید در نهاندانگان چگونه به وجود می آید و از رشد وتقسیم آن چه بافتی تشکیل می شود ؟ ( 5/0 )    دی 85- شهریور 86

22- از تقسیم هر یک از سلول های هاگ ماده و سلول زایشی در کاج چه بخش هایی حاصل می شود ؟ ( 5/0 )               خرداد86

23- چگونگی تشکیل رویان در نهاندانگان را توضیح دهید. ( 1 )                                                                        خرداد86

24- چرا در دانه ی بالغ لوبیا و نخود آلبومن وجود ندارد ؟ ( 5/0 )                                                                     شهریور 86

25- از تقسیم یا رشد کدام سلول ها در کاج به ترتیب لوله ی گرده و آندوسپرم تشکیل می شود ؟ ( 5/0 )                      شهریور 86

26- مخروط دانه در کاج را تعریف کنید. ( 25/0 )                                                                                           دی 86

27- نحوه ی تشکیل کیسه رویانی از سلول های پارانشیم خورش را در نهاندانگان بنویسید.( 5/0 )                                  دی 86

28- الف ) چه بخشی از تخمک کاج آندوسپرم را پدید می آورد ؟ ( 5/0 )                                                             خرداد87

ب ) منشاء گامت نر در لوله ی گرده چیست ؟

29- الف ) منبع مواد غذایی در دانه هر یک از گیاهان زیر را نام ببرید. ( 1 )                                                            خرداد87

A ) بازدانگان                              b) نهاندانگان

ب ) شکل زیر تخمک یک گیاه نهاندانه است . بخش های شماره گذاری شده را نام ببرید

30- الف ) لپه را تعریف کنید . ( 1 )                                                                                                          شهریور 87

ب ) در نهاندانگان هر یک از گامت های نر با کدام سلول های کیسه رویانی ترکیب می شوند؟

31- هر یک از بخشهای زیر از نظر هاپلوئید و دیپلوئید بودن مسخص نمائید ( 75/0 )                                               شهریور 88

1- آندوسپرم              2- برگ شاخه                 3- دانه گرده آفتابگردان

32-الف- شکل روبه رو رویان یک گیاه دولپه را نشان می دهد( شکل 13- 9 ) ( 1 )                                              شهریور 88

الف )  شماره های (1) و (2) را نام گذاری کنید

ب- تخم تریپلوئید (n 3 ) در ذرت چگونه ایجاد می شود؟

33- در مورد گیاهان دانه دار به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 25/1 )                                                                       دی 88

الف- در مخروط داران کدام قسمت مخروط را بوجود می آورد؟

ب- در شکل روبه رو نام بخشهای شماره گذاری شده را بنویسید

ج- یکی از روش های تکثیر رویشی گیاهان فن کشت یافت  است این روش را در یک خط بنویسید.

34- بافت ذخیره ای دانه های ذرت و کاج را به ترتیب نام ببرید( 5/0 )                                                               خرداد89

35- الف یکی از سلولهای کیسه رویانی که در مجاورت سفت قرار داردو در لقاح مضاعف شرکت می کند چه نامیده می شود

ب- نام قسمت مشخص شده در شکل را بنویسید( شکل 13- 9 )

36- در مورد تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                شهریور 89

الف- منظور از مخروط دانه چیست؟

ب- داخلی ترین حلقه یک گل کامل چه نام دارد؟

ج- در نتیجه لقاح مضاعف در نهاندانگان چه نوع سلولهایی تولید می شود؟

4- تولید مثل غیر جنسی

1- تولید مثل رویشی در گیاهان زیر از چه طریق صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                              دی 81

2- با استفاده از شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید. شکل فعالیت 4-9  ( 1 )                                                           دی 81

1- چه فرآیندی در ( الف )رخ می دهد؟                              2- چه بخشهایی در ( ب ) تشکیل می شود

3- چه ساختارهایی در ( ج ) تشکیل می شود                         4- چه فرآیندی در ( د ) رخ می دهد

3- در گیاهان درختی با کدامیک از روش های تکثیر رویشی می توان ویژگی های مطلوب ایجاد کرد؟ ( 25/0 )                    خرداد82

4- هر یک از گیاهان زیر با چه نوع ساقه تغییر شکل یافته تولید مثل رویشی انجام می دهند؟ ( 1 )                                     دی 82

الف ) توت فرنگی            ب ) نرگس                  ج ) زنبق                د ) سیب زمینی

5- روش تکثیر ارکیده از طریق فن کشت بافت را بنویسید ؟ ( 5/0 )                                                                        خرداد86

6- بعضی از عبارات ستون اول با بعضی از عبارات ستون دوم ارتباط صحیح دارند آنها را مشخص کنید و در برگه پاسخ بنویسید.

                                           ستون اول                                        ستون دوم

                               1- حفظ آب بدن                                الف- انسولین

                               2- کاهش فشار خون                           ب- مخروط نر

                             3- برگ تغییر شکل یافته                         پ افزایش الدسترون

                             4- پیوند قند- باز                                  ت- پیوند فسفو دی استر

                             5- کاهش تجمع گلیکوژن                      ج- لپه

                             6- گامتوفیت نر کاج                            چ-   گلوکاگون

                             7- جفت شدن بازهای مکمل                ح-پیوند هیدروژنی

                                8- ریزوم                                        خ- دانه گرده رسیده 

 موفق باشید - زیست شناسی تربت حیدریه

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه نهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 18:57 |
ژن درمانی شامل وارد کردن یک ژن به داخل یک سلول با هدف رسیدن به نوعی اثر درمانی است با انتقال نسخه‌های واجد عملکرد ژن مربوط به بیمار اصلح خصوصیات برگشت پذیر فنوتیپ جهش یافته امکان پذیر می‌شود.

مقدمه

بیماریهای ژنتیکی را می‌توان در سطوح متعدد ، در مراحل گوناگون دور از ژن جهش یافته درمان کرد. فناوری DNA نو ترکیب ، مد نظر قرار دادن بیماریهای ژنتیکی در بنیادی‌ترین سطح ، یعنی ژن را امکان پذیر کرده است. یکی از این روشهای درمانی ، ژن درمانی است. هدف از ژن درمانی ، بهبود بخشیدن به سلامت بیمار از طریق اصلاح فنوتیپ جهش یافته است. برای این منظور ، تحویل ژن طبیعی به سلولهای پیکری (نه زاینده) لازم است. وارد کردن یک ژن به داخل سلولهای پیکری ممکن است به 3 منظور لازم باشد.


 • امکان دارد، ژن درمانی قادر به جبران کردن یک ژن جهش یافته سلولی که نوعی جهش از دست دهنده عملکرد دارد، بکار برود. مثلا برای درمان بیماری مغلوب اتوزومی فنیل کتونوریا.

تصویر
 • می‌توان ژن درمانی را برای جایگزینی یا غیر فعال کردن یک ژن جهش یافته غالب که فرآورده غیر طبیعی آن موجب بیماری می‌شود انجام داد مانند بیماری هانتیگتون.

 • گسترده‌ترین کاربرد احتمالی ژن درمانی در رسیدن به اثری فارماکولوژیک ، جهت مقابله با آثار یک ژن یا ژنهای جهش یافته سلولی یا مقابله با ایجاد بیماری به طریق دیگر باشد. مبتلایان به بیماری اکتسابی از جمله سرطان ، از این روش بهره می‌برند.

حداقل شرایط لازم برای ژن درمانی اختلال ژنتیکی

 • شناسایی جایگاه ژنی درگیر یا حداقل اساس بیوشیمیایی آن اختلال.

 • بار قابل توجه تبادل توجه بیماری و نسبت مطلوب خطر.

 • داشتن فایده در مقایسه با درمانهای دیگر.

 • آگاهی کافی از اساس مولکولی بیماری.

 • اجزای تنظیم کننده مناسب برای ژن انتقال یافته.

 • یک سلول هدف مناسب با نیمه عمر ترجیحا طولانی یا قابلیت همانند سازی خوب در داخل بدن.

 • اطلاعات کافی از مطالعات سلولهای کشت داده شده.

خصوصیات ژن انتقال یافته

یک ژن انتقال یافته اکثرا از یک DNA مکمل تحت کنترل توالی پیشبری که ممکن است، لزوما پیشبر طبیعی ژن نباشد تشکیل شده است. عناصر تنظیم کننده باید طوری انتخاب شوند که ژن در سطوح کافی در سلولهای هدف رونویسی شود و در صورت لزوم به پیامهای تنظیم کننده ضروری پاسخ دهد.

خصوصیات سلول هدف

یکی از ملاحظات مهم در انتخاب سلول هدف مناسب این است که نیمه عمر طولانی در بدن یا قابلیت همانند سازی چشمگیر داشته باشد تا اثر زیستی انتقال ژن واجد دوام لازم باشد. سلولهای هدف ایده‌آل ، سلولهای بنیادی یا سلولهای اجدادی با قابلیت همانند سازی بالا می‌شوند که از آنها می‌توان به سلولهای بنیادی مغز استخوان اشاره کرد. همچنین سلولهای آندوتلیال ممکن است اهداف بویژه مفیدی برای انتقال ژن باشند. زیرا دیواره‌های عروق خونی را مفروش می‌کنند. سلول هدف باید پروتئینها یا لیگاندهای دیگر لازم برای فعالیت زیستی را نیز فراهم کند.تصویر

روشهای انتقال ژن

روش اول

وارد کردن ژن به داخل سلولهای کشت داده شده از بیمار در خارج بدن و سپس وارد کردن سلولها به بدن بیمار پس از انتقال ژن است.

روش دوم

روش دوم ، تزریق کردن مستقیم ژن به داخل بافت یا مایع خارج سلولی مورد نظر از طریق ناقلهای ویروسی و ناقلهای غیر ویروسی است. فناوری ناقلهای غیر ویروسی ، هنوز در مراحل مقدماتی است.


ناقلهای ویروسی

ناقل ایده‌آل برای ژن درمانی باید بی‌خطر باشد، به راحتی ساخته شود، به آسانی وارد بافت هدف گردد، بروز مادام‌العمر ژن مورد نظر در سطوح مناسب را فراهم کند. از انواع این ناقلها می‌توان به رترو ویروسها و آدنوویروسها اشاره کرد. از مزایای ناقلهای ویروسی این است که قادرند وارد هر سلولی در جمعیت هدف شوند.

ناقلهای غیر ویروسی

اساسا جذاب هستند، زیرا فاقد مخاطرات زیستی (مانند آلودگی) مربوط به ناقلهای ویروسی هستند و تهیه آنها از نظر تئوری راحت‌تر است. این ناقلها 4 دسته هستند.
 • DNA برهنه ، مثلا DNA مکمل با عناصر تنظیم کننده در پلاسمید.

 • DNA برهنه ، بسته بندی شده در لیپوزمها.

 • پروتئین که در آن DNA با پروتئینی مجموعه تشکیل می‌دهد و این پروتئین ورود مجموعه به داخل سلول یا بخشهای اجزای سلولی را تسهیل می‌کند.

 • کروموزومهای مصنوعی.تصویر

مخاطرات ژن درمانی

 • بیمار می‌تواند واکنش نامطلوبی به ناقل یا ژن انتقال یافته بدهد.

 • ژن انتقال یافته در DNA بیمار جای می‌گیرند و پروتوانکوژنی را فعال یا یک ژن سرکوب کننده تومور را غیر فعال می‌کند که موجب بدخیمی می‌شود.

 • فعال شدن درجی می‌تواند انسجام یک ژن ضروری را از بین ببرند.

بیماریهای نامزد ژن درمانی

تعداد زیادی از اختلالات تک ژنی ، نامزدهای بالقوه برای اصلاح از طریق ژن درمانی هستند. اینها شامل اختلالات خون سازی مانند تالاسمی ، هموفیلی ، انواع گوناگون کمبود ایمنی و نیز اختلالاتی مانند فنیل کتونوریا ، کمبود α1- AT که هر یک بر پروتئینهایی که در کبد ساخته می‌شوند، موثر هستند.

آینده بحث

تعداد زیادی کارآزمایی بالینی برای ارزیابی بی‌خطر بودن و کارآیی درمان با انتقال ژن در دست انجام است. نتایج اصلی میزگرد سال 1995 موسسه ملی سلامت در مورد وضعیت و آینده ژن درمانی هنوز صادق است. پیشرفت در این زمینه آهسته بوده. تاکید تحقیقات همواره مناسب نبوده وادعاهای اولیه در مورد کارآیی آن مبالغه آمیز بوده است. با وجود این ، میزگرد به این نتیجه رسید که ژن درمانی برای درمان بیماریهای انسانی در دراز مدت ، بسیار امیدوار کننده است.
+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه ششم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 21:17 |

 دانش آموز عزيزبه جز فرمول هاي ساده ي زير  ، يادگيري فرمول هاي ديگر جز سردرگمي نتيجه اي نداشته و براي هر مسئله يك فرمول جداگانه ياد نگيريد ، بسياري از مسائل زيست شناسي را با تجزيه و تحليل مي توانيد به سادگي حل كنيد. براي جلوگيري از طولاني شدن مطلب از ذكر مثال ها خودداري شد ، در صورت بروز مشكل از دبير خود كمك بگيريد.

فرمول هايي در هنگام خودلقاحي F1  در صورت وجود رابطه ي غالب و مغلوبي:

تعداد جفت ژن

هتروزيگوس در F1

گامت هاي F1 يا

فنوتيپ هاي F2

ژنوتيپ هاي F2

كل تركيب گامت ها

در F2

نسب فنوتيپ ها

درF2

n

2n

3n

4n

(3:1)n

 اگر خودلقاحي مد نظر نباشد هر يك از موارد مورد نظر دريك مسئله براي هر والد جداگانه حساب و سپس در هم ضرب مي شود.

اگر در صفات مورد نظر غالبيت وجود نداشته باشد تعداد فنوتيپ ها مساوي تعداد ژنوتيپ ها شده و به جاي ستون آخر در جدول فوق نسبت ها n(1:2:1)  خواهد شد.

فرمول يافتن انواع ژنوتيپ ها و فنوتيپ ها ي ممكن :

n تعداد آلل هاست.

انواع كلي ژنوتيپ ها = n(n+1)/2

انواع ژنوتيپ هاي هتروزيگوس=n(n-1)/2

انواع ژنوتيپ هاي هموزيگوس = n

انواع فنوتيپ ها در صورت وجود رابطه ي غالب و مغلوبي كامل = n

انواع فنوتيپ ها در صورت عدم وجود رابطه ي رابطه ي غالب و مغلوبي = n(n+1)/2

 

فرمول يافتن تعداد حالات استقرار تترادها در متافاز يك ميوز:

تعداد حالات استقرار=2n-1       ، n تعداد جفت كروموزوم است.

تعداد DNA و رشته هاي پلي نوكلئوتيدي:

اگر n كروموزوم يك كروماتيدي داشته باشيم n مولكول DNA و 2n زنجيره ي پلي نوكلئوتيدي خواهيم داشت.

اگر n كروموزوم دوكروماتيدي داشته باشيم 2n مولكول DNA و 4n زنجيره ي پلي نوكلئوتيدي خواهيم داشت.

 

تعداد پيوند فسفو دي استر:

اگردر باكتري ها كه DNA ي حلقوي دارند n جفت (2n) نوكلئوتيد يا باز آلي وجود داشته باشد ، 2n پيوند فسفو دي استروجود خواهد داشت.(در هر زنجيره  ،n پيوند)

اگر در يوكاريوت ها كه DNA خطي است n جفت (2n) نوكلئوتيد يا باز آلي وجود داشته باشد ، 2n-2 پيوند فسفو دي استر وجود خواهد داشت.(در هر زنجيره ، n-1 پيوند)

 

منبع : زیست شناسی گناباد

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه یکم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 23:25 |

كراك (Crack) چيست ؟
گروه استان ها - اعتياد به كراك سبب از بين رفتن درد و خروج استرس و اضطراب از بدن فرد، احساس سرخوشى كاذب و ايجاد تحرك در فرد، بروز رفتارهاى خطرناك و حرف‌هاى بى‌ربط مي شود.
مقدمه: كراك (Crack) كه گاهي راك (Rock) نيز ناميده مي شود، ماده اي محرك است كه از تصفيه كوكائين به دست مي آيد و به اشكال مختلف تدخين (استنشاق دود) مي شود. اما کراکي که در ايران رايج است از مشتقات هروئين است و در صورتي که بصورت علمي توليد شود از تصفيه هروئين به دست مي آيد . كراك ماده‌اي بي‌بو است، مصرف آن راحت است و با يك فندك در هر جايي كه باشي مي‌تواني مصرف كني؛ درست برخلاف مصرف ترياك و يا هروئين . اثرات مخرب مصرف كراك :
اعتياد به كراك سبب از بين رفتن درد و خروج استرس و اضطراب از بدن فرد، احساس سرخوشى كاذب و ايجاد تحرك در فرد، بروز رفتارهاى خطرناك و حرف‌هاى بى‌ربط مي شودكه تمام اينها تنها تا چند دقيقه طول مى‌كشد.
 
تكرار مصرف اين ماده طى چند روز همراه با استفراغ، گيجي، بى‌تفاوتى اسپاسم عضله و مرگ ناگهانى در اثر ايست تنفسى است.
 
مهم‌ترين اثر بلند مدت مصرف كراك در فرد معتاد از بين رفتن اثرات ماده در عرض سه تا پنج ساعت مي باشد ،بنابراين فرد بايد حداقل هر چهار ساعت يك‌بار و حتى بمقدار كمتر مصرف را تكرار كند تا دچار مشكل نشود.

همچنين از بين رفتن اشتها، كاهش وزن، يبوست، عفونت‌هايى همچون ايدز و هپاتيت، شكنندگى پوست، پيرى زودرس، افزايش فشار خون همراه با آزادسازى هيستامين كه خارش در فرد ايجاد مى‌كند، از آثار مصرف اين ماده در دراز مدت است، همچنين اثرات تخريبى مصرف موادى همچون شيشه، كريستال و كراك چندين برابر ترياك و هروئين بر روى مغز و اعصاب مي باشد.
 
كراك شديدا فرد مصرف كننده را دچار خواب آلودگي يا به اصطلاح خودماني «چرت» مي كند . مصرف مداوم اين ماده مخدر در كوتاه مدت (مدت يكسال ) اثرات مخرب جبران ناپذيري در بدن فرد مصرف كننده اعم از عفونت اجزاي داخلي بدن ، پوسيدگي دندانها ، سرطان حنجره و ريه ، نابودي ريه و كبد ايجاد مي كند بطور كلي تمام اجزائيكه در تماس مستقيم با دود كراك هستند ذره ذره نابود شده و مي پوسند و در برخي موارد طبق گزارش هاي موجود افراد معتاد به كراك،ميزان عفونت بدن به قدري است كه اجزاي بدن از هم جدا مي شوند و گوشت زير پوست دچار عفونت شده و به اصطلاح كرم مي گذارد.
 
گفته مي‌شود كساني را كه در اثر مصرف كراك مي ميرند در هنگام دفن غسل نمي‌دهند چون در هنگام شستشو اجزاي بدن از هم جدا مي شوند همچنين بررسى‌ها نشان مى‌دهد مصرف چهار روز كراك باعث مى‌شود كه اثرات آن به مدت چند سال در فرد باقى بماند و موجب اختلالات حركتي، افزايش هذيان گويى و تضعيف حس بينايى و لامسه شود.
اثرات كوتاه مدت مصرف کراک:
اثرات كوتاه مدت آن مشابه آمفتامين است ولي با مدت زمان كوتاهتر، احساس افزايش انرژي، چابكي و سرخوشي زياد مي كند، از جمله اثرات آن پس از مصرف عبارت است از: افزايش ضربان قلب، نبض، تنفس، درجه حرارت بدن، فشار خون، گشادگي مردمك چشم، پريدگي رنگ، كاهش اشتها، تعرق شديد، تحريك و هيجان، بي قراري، لرزش به خصوص در دست ها، توهمات شديد حسي، عدم هماهنگي حركات، اغتشاش دماغي، گيجي، درد پا، فشار قفسه سينه، تهوع، تيرگي بينايي، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگ.
در حالت قطع ماده نيز افسردگي شديد حادث مي شود. ناخالصي كوكايين اغلب موجب حساسيت و آلرژي شديد مي شود كه معمولا با آب ريزش بيني و بي خوابي شديد همراه است. در مسموميت حاد با كوكايين، فرد مصرف كننده دچار بي قراري و تشويش، هيجان، شوريدگي فكر و اختلال تنفسي مي شود همچنين ضربان، تنفس و فشار خون فردافزايش مي يابد. اثرات دراز مدت مصرف کراک:
از جمله اثرات بلند مدت آن از دست دادن وزن بدن، يبوست، بي خواب، ضعف جنسي، دپرسيون تنفسي، اشكال در ادرار كردن، تهوع، كم خوني، رنگ پريدگي، تعرق شديد، دردهاي شكمي و اسهال، اختلالات در هضم و دستگاه گوارشي، سردرد، لرزش دست ها، لرزش و تشنج، پريدن عضلات و سفتي آنها، هپاتيت، آب ريزش دائمي بيني، ايجاد زخم، آماس و جوش هاي پوستي به خصوص اطراف مخاط گوش و بيني، زخم مخاط بيني (در مصرف به صورت انفيه)، اضطراب، بي قراري، تشنج پذيري شديد، سوء ظن، گيجي، اختلالات درك زمان و مكان، رفتار تهاجمي، تحريك پذيري شديد، افسردگي، پرخاشگري، تمايل به خود كشي، توهمات و اختلال در حواس (به خصوص بينايي، شنوايي، و لامسه)، افكار هذياني، و گاهي اشتهاي كاذب و سرانجام ناراحتي جدي دماغي و رواني به نام سايكوز و كوكايين. تحمل و ايجاد وابستگي كوكايين مشابه آمفتامين است وابستگي شديد رواني ايجاد مي كند كه اين وابستگي در عصاره كوكايين يعني كراك شديدتر است.
مصرف حتي يک بار کراک اعتيادآور است و اين تفاوت اساسي کراک با قرص‌هاي اکستازي است که اگرچه در بلندمدت کشنده هستند اما اعتياد با قدرت بالا ندارند. تبليغات زيادي که شبانه‌روزي عليه قرص‌هاي اکستازي شده باعث شده که خطر کراک در سايه و پنهان باقي بماند.
کراک بر خلاف هروئين، ترياک، حشيش و… بدون بوست و مصرف آن بسيار ساده و بدون نياز به وسايل حجيم و صرف وقت است و فرد مي‌تواند در حمام يا توالت، ظرف کمتر از چند دقيقه مصرف كند.
بنابراين جاسازي آن بسيار ساده و خانواده‌ها به‌سادگي نمي‌توانند آن را کشف کنند؛ چيزي شبيه يك تکه گچ از ديوار کنده‌شده و به‌ اندازه يك ماش كه توجه هيچ کس را جلب نمي‌كند.
معتاد به ترياك مي‌تواند سال‌ها زنده بماند و زندگي عادي داشته باشد؛ حتي کار كند و خانوده‌اش را سرپرستي کند.حتي معتاد هروئين نيز اگر به طرف تزريق كشيده شود مي‌تواند چندين سال زنده بماند اما معتاد به مصرف کراک ..... نشانه هاي هشدار دهنده در هنگام مصرف کراک:
به گفته معتادين به كراك حالات زير در هنگام برطرف شدن آثار ماده محرك بروز ميكنند : - نگراني و بيقراري براي تهيه مجدد كراك.-افسردگي شديد .
-فقدان انرژي و بي اشتهايي .
-بي خوابي .
-داشتن احساساتي متناقض از عشق و تنفر نسبت به خود .
اثرات رواني مصرف كرك چيست؟
 
شخصي كه كراك مصرف مي كند به سرعت در حالات و شرايط مختلف رواني در حركت است كه با خوشي و رضايت فراوان و احساس برانگيختگي و هيجان همراه است، سپس با كم شدن اثر اين ماده، دلتنگي و افسردگي و متعاقب آن زودرنجي، بي خوابي و پارانويا بر شخص غلبه مي كند.

معتادان به كراك، ممكن است حالات رواني اسكيزوفرنيك، توهم و خطاهاي حس را نيز تجربه كنند. كساني كه مصرف كرك بسيار زيادي دارند در يك binge (مصرف) تمام اين حالات را از سر مي گذرانند، عده اي از اين افراد در اثر ابتلا به پارانويا و افسردگي ناشي از مصرف دائم كراك، دست به خودكشي يا جنايت مي زنند. تاثيرات فيزيكي مصرف كراك:
ابتدايي ترين تاثيرات جسماني كراك، گلودرد مزمن، گرفتگي صدا و تنگي نفس است كه به برونشيت (ورم نايژه) و نفخ ريه منجر مي شود. چشم ها درشت شده و شخص هنگام تمركز براي ديدن هر چيز، هاله هايي نوراني در اطراف آن مشاهده مي كند.
ضربان قلب تا حدي افزايش مي يابد و رگها به سرعت منقبض شده موجب بالا رفتن فشار خون مي شوند كه ميتواند به حمله قلبي، تشنج و سكته منجر شود. كراك به دليل از بين بردن ميل به غذا خوردن و ايجاد بيخوابي، موجب كاهش وزن شديد و سوء تغذيه مي شود. عوارض اجتماعي کراک:
در ميان افراد معتاد به هر گونه ماده اعتياد آور، تهيه “مواد” در بسياري از مواقع از راه هاي نامشروع و خلاف انجام مي گيرد و بسياري از كساني كه به كراك اعتياد دارند نيز براي برآمدن از عهده مخارج تهيه مداوم آن به روش هاي خلافكارانه دست مي زنند. اما نكته پر اهميت اين است كه دست زدن اين افراد به اعمال خشونت بار و جنايتكارانه دليل مهم ديگري هم دارد و آن بروز رفتارهاي شرورانه و پرخاشگرانه ناشي از بروز بيماري پارانويا (بيماري سوء ظن) است كه از عوارض مصرف كراك به شمار مي آيد و در واقع پرداختن اين اشخاص به اعمال خشونت بار، لزوما به دليل نياز به پول نيست.
راه حل ترک کراک چيست ؟ مانند هر ماده مخدر ديگر کراک را هم مي توان ترک کرد :
سه درمان اصلى دارويي، سم‌زدايى فوق سريع URD كه درد و خماري ندارد و رفع علائم ترك، درمان رفتارى و شناختى و درمان‌هاى اجتماعى و خانوادگى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
 
اما اگر فردي واقعا قصد دارد قبل از مرگ از شر اين افيون خلاص شود بايد بداند كه شخص معتاد با آگاهي از مراحل مختلف سم زدايي، دارو درماني، شركت در جلسات و اين مطلب مهم كه ترك اعتياد، بازگشت به زندگي و تولدي دوباره خواهد بود، به مراكز درماني معتبر مراجعه کند. همچنين دوستان و خانواده اين افراد بايد شرايط ناگوار آنها را درك کرده و در اين راه از پشتيباني او دريغ نورزند تا شخص معتاد بتواند با موفقيت و در زمان كوتاه تري به حالت طبيعي باز گردد.
والدين مراقب باشيد:
مواد مخدر و اعتياد به آن خطرناكترين پديده جامعه امروزي بحساب مي‌آيد كه جز تباهي، نابودي، بيماري، پشيماني و مرگ چيزي به دنبال نخواهد داشت.
 
نتيجه و عاقبت افرادي كه به مصرف مواد مخدر رو مي آورند بايد درس عبرتي براي افراد ديگر بخصوص جوانان باشد تا بخاطر شادي‌ها، خوشي‌ها و اثرات زودگذر و تحت تاثير دوستان ناباب هرگز حتي فكر مصرف آنها را نيز به خود راه ندهند.
 
معاشرت با دوستان ناباب، وجود معتاد در خانه، بيكاري، اختلافات خانوادگى و همچنين كنجكاوى از عوامل مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان و جوانان ذكر مى‌شود به همين دليل خانواده بايد در مقابل فرزندانشان به سوالات كنجكاوانه آنان با حوصله جواب دهند و دوستانشان را كنترل كنند.

هچنين مواظب پول توجيبى فرزندانتان باشيد. پول توجيبى زياد در سيگارى شدن نوجوانان تاثير بسيار زيادى دارد، همچنين قرار گرفتن در جمع دوستان ناباب و نداشتن قدرت «نه» گفتن آنها را به سوى مصرف مواد مخدر مى‌كشاند.
 
وقتى نوجوانان به مصرف مواد مخدر روى مى‌آورند پس از مدتى دچار افسردگى شده و خودشان را از ديگران جدا مى‌كنند همين رفتار باعث مى‌شود كه محيط مدرسه كم‌كم برايشان خسته كننده شده و در نهايت از درس و تحصيل ترد مى‌شوند.
 
حتى در بسيارى از موارد به دليل اينكه فكر مى‌كنند راهى براى بازگشت ندارند، دست به خودكشى مى‌زنند. 
 منبع : پلیس دات آی آر
 
+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه یکم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 23:6 |